04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Процедура номер: 3 / неделя, 03 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Община Опан обявява открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Рехабилитация на път ІV50304 Опан-Тракия и път ІV50303 Опан-Кравино” по Договор от 29.06.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е 29.12.2010 год.

Условията и реда за участие са указани в обявлението и документацията за обществената поръчка.

OPAC OK Solvit Дискриминация