04101 / 22 60 opan@mail.bg

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие 2014 - 2020 г. на община Опан запериода 01.01.2014г. до 31.12.2016г.

OPAC OK Solvit Дискриминация