04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Превоз на ученици, деца, учители и служители"

Процедура номер: 17 / неделя, 17 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2008-0002
Електронна преписка

Комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертите  подадени за участие в  Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за услуга  с предмет: “ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ  И  УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОПАН, ДЕЦА ОТ ЦДГ С. ОПАН И ЦДГ С. БЯЛ ИЗВОР И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАН“, назначена със Заповед № 264/20.08.2013г. на Кмета на Община Опан уведомява всички участници в процедурата, че на 30.08.2013 г. от 11,30 часа в зала № 15 на Общинска администрация Опан ще се проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в процедурата.

OPAC OK Solvit Дискриминация