04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заповед №239/28.08.2017г. за Разрешеване на изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПР/ на УПИ ІІІ – 322, УПИ V – 320 и УПИ VІ – 321 в кв. 50 по Подробния устройствен план на село Васил Левски

OPAC OK Solvit Дискриминация