04101 / 22 60 opan@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 373 / 12. 10. 2015 ГОД. – ПУП – /ПР/ С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

На основание заявление с вх. № 94–00–1249 / 12.10.2015г. е издадена Заповед № 373 / 12.10.2015г. на Кмета на община Опан, област Стара Загора за одобряване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация /ПР/, на основание § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ на УПИ VІІ – 188, кв. 8, собственост на Наследници на Андон Христов Стаматов, УПИ V – 189, кв. 8, собственост на Николай Христов Иванов и УПИ ІV – 190, кв. 8, собственост на Павлин Радев Радев по плана на село Васил Левски, община Опан, като имотните граници между тези имоти станат дворищно-регулационни линии. Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 04101 / 23-19 и в стая № 24, ет. 3 в сградата на Община Опан. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Опан до Административен съд гр. Стара Загора.

OPAC OK Solvit Дискриминация