04101 / 22 60 opan@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 066/01.02.2016 год.

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 066/01.02.2016 год. – ПУП – /ПР/ с.КНЯЖЕВСКО

На основание заявление с вх. № 94–00–338 / 01.02.2016г. е издадена Заповед № 066 / 01.02.2016г. на Кмета на община Опан, област Стара Загора за одобряване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация /ПР/, на основание § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ на УПИ ХІV – 61, кв. 12, собственост на Тончо Делев Тонев и УПИ ІІІ – 60 и УПИ ХV – 60, кв. 12, собственост на наследници на Жеко Тонев Тонев по плана на село Княжевско, община Опан, като имотната граница между тези имоти стане дворищно-регулационна линия. Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 04101 / 23-19 и в стая № 24, ет. 3 в сградата на Община Опан. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Опан до Административен съд гр. Стара Загора.

OPAC OK Solvit Дискриминация