04101 / 22 60 opan@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 038 / 26. 01. 2016 ГОД. – ПУП – /ПР/ С. БЯЛО ПОЛЕ

На основание заявление с вх. № 94–00–286 / 26.01.2016г. е издадена Заповед № 038 / 26.01.2016г. на Кмета на община Опан, област Стара Загора за одобряване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация /ПР/, на основание § 8, ал. 1 от ДР на ЗУТ на УПИ ІІІ – 86 и УПИ Х – 86, кв. 16, собственост на Танка Вълева Костадинова и УПИ ІV – 85 и УПИ ІХ – 85, кв. 16, собственост на наследници на Слави, Влади, Кольо, Ваня и Дина Христови Димитрови по плана на село Бяло поле, община Опан, като имотната граница между тези имоти стане дворищно-регулационна линия. Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 04101 / 23-19 и в стая № 24, ет. 3 в сградата на Община Опан. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Опан до Административен съд гр. Стара Загора.

OPAC OK Solvit Дискриминация