04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Опан

МОТИВИ  ЗА ПРИЕМАНЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Опан, с последващи изменения и допълнения

 

Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на измененията

В изпълнение разпоредбата на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси,  общинският съвет ежегодно одобрява годишна план-сметка за дейностите по поддържане на чистота, включваща необходимите разходи за:

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 • събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

Въз основа на промените които ще настъпят от следващата година се налага да се направят много разходи по дейностите изброени по-горе, за които общината неможе да отдели други собствени средства, което налага корекция на Такса битови отпадъци. С въвеждане в експлоатация на регионалното депо, отпадъците трябва да се извозват с което ще се генерират разходи за закупуване специализирани машини, разходи по поддръжката им, такси за депото, възнаграждения на служители и др.непредвидени разходи.

 

ІІ. Начин за определяне на размера на такса битови отпадъци.

Размерът на таксата за битови отпадъци се определя по реда на чл.66 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за всяка услуга поотделно.

Разпоредбите на чл.67 на Закона за местните данъци и такси,  установяват  три начина за определяне на размера на  такса  битови отпадъци: в съответствие с количеството, на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет. На това основание в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опан е предвидено размерът на таксата да се определя в годишен размер на база данъчната оценка на имота за всяко населено място въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
 2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Пропорционално в промил, върху основа определена от Общински съвет Опан. 

            Предлагаме през 2016 г. таксата за жилищни  и нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми да се определя  пропорционално в промил върху данъчните оценки (за имоти на граждани) съответно отчетните стойности (за имоти на фирми).

 

            ІІІ. Определяне на размера на такса битови отпадъци.

            Предвид  планирани разходи за  извършване на дейностите по поддържане на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Опан  през 2016 г. и направените коментари в т.ІІ  правим следните предложения  за изменение на „Размер на годишната такса за битови отпадъци“:

Размерът на годишната такса за жилищни и нежилищни имоти на физическите лица по т.1 да се увеличи с 1,0%о и юридическите лица по т.2 да се увеличи с 0,5%о спрямо 2016 г. , включително и разбивката по видове услуги.

- Размерът в частта за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци (т. 1.1),  да се намали от 0,90 ‰ на 0,70 ‰.

- Размерът в частта за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им (т. 1.2),  да се увеличи от 0,50 ‰ на 1,20 ‰.

- Размерът в частта за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. чл. 60 и 64  от Закона за управление на отпадъците (т. 1.3),  остават 0,80 ‰.

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (т. 1.4),  да се увеличи от 0,80 ‰ на 1,30 ‰.

- Размерът в частта за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци (т. 2.1),  остават 1,00 ‰.

- Размерът в частта за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им (т. 2.2),  да се увеличи от 1,00 ‰ на 1,35.

- Размерът в частта за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. чл. 60 и 64  от Закона за управление на отпадъците (т. 2.3),  остават 1,00 ‰.

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (т. 1.4),  да се увеличи от 1,00 ‰ на 1,15.

 

В таблицата е дадено сравнение на размера на такса битови отпадъци през 2016 и предложените промени  през 2017 г.

N по

ред

Такса битови отпадъци

Размер

2016

2017

1.

За жилищни и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя, в промил върху данъчната оценка на имота.

 

3,00 ‰

 

4,00 ‰

1.1.

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци

0,90 ‰

0,70 ‰

1.2.

- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

0,50 ‰

1,20 ‰

1.3.

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.  чл. 60 и 64  от Закона за управление на отпадъците

0,80 ‰

0,80 ‰

1.4.

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

0,80 ‰

1,30 ‰

2.

За притежаваните сгради сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и юридически лица осъществявящи стопанска дейност, както и за нежилищните имоти на организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя, в промил върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота.

 

 

4,00 ‰

 

 

4,50 ‰

2.1.

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци

1,00 ‰

1,00 ‰

2.2.

- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

1,00 ‰

1,35 ‰

2.3.

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.  чл. 60 и 64  от Закона за управление на отпадъците

1,00 ‰

1,00 ‰

2.4.

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

1,00 ‰

1,15 ‰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Променят се таксите за административни и технически услуги, тъй като не са променяни от 2010 г.

 

В раздел II Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение се правят следните промени:

В член 19.(1)  се правят следните промени:

- в т.1а) било 1.00 лв.- става 1.10 лв.

- в т.1б)  било 15.00 лв.- става 16.50 лв.

- в т.2  било 3.00 лв.- става 3.30 лв.

- в т.3  било 5.00 лв.- става 5.50 лв.

- в т.4 било 10.00 лв.- става 11.00  лв.

В член 20 се правят следните промени:

- в т.1 било 0.50 лв.- става 0.60 лв.

- в т.2  било 6.00 лв.- става 6.60 лв.

В член 21 се правят следните промени:

- било 2.00 лв.- става 2.20 лв.

В раздел IV Такси за технически услуги се правят следните промени:

В член 31. се правят следните промени:

- в т.1а) било 8.00 лв.- става 9.00 лв.

- в т.1 б) било 5.00 лв.- става 6.00 лв.

- в т.2  било 15.00 лв.- става 17.00 лв.

     - било 30.00 лв.- става 33.00 лв.  за формат А3;

     - било 50.00 лв.- става 55.00 лв.  над формат А3;

- в т.3  било 5.00 лв.- става 5.50 лв.

- в т.5  било 5.00 лв.- става 5.50 лв.

- в т.6  било 5.00 лв.- става 5.50 лв.

- в т.7  било 20.00 лв.- става 22.00 лв.

- в т.8  се правят следните промени:

- било 200.00 лв.- става 220.00 лв.

- било 180. 00 лв. - става 200.00 лв.

- било 150.00 лв.- става 165. 00 лв.

- в обекти ІV категория:

– било 70.00 лв.- става 77.00 лв.

– било 120.00 лв.- става 132.00 лв.

– било 150.00 лв.- става 165.00 лв.

 

-в обекти V категория:

 

– било 30,00 лв.- става 33. 00 лв.

– било 60,00 лв.- става 65.00 лв.

– било 100,00 лв.- става 110.00лв.

 

В раздел V Такси за административни услуги и други местни такси определени със закон се правят следните промени:

В член 33 .(1). се правят следните промени:

- в т.1 било 3,00 лв. - става 4.00 лв.

- в т.2  било 1.00 лв. - става 2.00 лв.

- в т.4  било 2.00 лв.- става 3.00 лв.

- в т.6  било 2.00 лв.- става 3.00 лв.

- в т.7  било 2.00 лв.- става 3.00 лв.

- в т.11 било 1.00 лв.- става 2.00 лв.

В член 36г. (3)  точка 1а)се правят следните промени:

а)  било 2.0- става 2.2

б) било 3.0- става 3.3  

в) било 4.0- става 4.4

г) било 5.0- става 5.5

В глава трета, в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ отпада §7.

В списъка на видовете услуги, предоставяни от общината на основание чл.6, ал.2 от закона за местните данъци и такси се правят следните промени:

по ред

Видове услуги

Цена /лв/

 

административни

 

2

Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка.

било 0.50- става 1.00

3

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.

 

било 2.00- става 2.50

7

(Изм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г.)

Изготвяне на:

образец УП – 2

образец 30

 

 

било 4.00- става 5.00

било 3.00- става 4.00

8

Изготвяне на пълномощни, декларации и други частни документи без определен материален интерес.

било 1.00- става 2.00

10

Попълване приложение на данъчна декларация.

било 3.00- става 4.00

22 а

(Нова – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.)

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и лози по ЗОСИ:

а) за едно дърво или 1 дка лозя

б)за всяко следващо дърво или декар лозя

 

 

 

било 3.00-става 5.00

0.50

22 б

(Нова – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.)

Извършване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет или удостоверение за превоз, съгласно чл.131б от ППЗГ:

а) за едно дърво

б) за всяко следващо

 

 

 

 

било 5.00-става 6.00

1.00

24

Издаване скица за линеен обект.

било 10.00-става 12.00

25

(Изм. - Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.) Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

било 5.00- става 6.00

26

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

За оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет :

а/ (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

  сгради и съоръжения I и II категория

б/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

 сгради и съоръжения III и IV категория

в/ (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

сгради и съоръжения V категория

г/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

д/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

е/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

ж/(Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

з/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

 съгласуване на инвестиционен проект, за който е представен комплексен доклад, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ

и/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

съгласуване без оценяване на инвестиционен проект във фаза”идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж

 

 

 

 

 

 

било 200.00 - става 220.00 лв.

 

било 100.00 - става 120.00 лв.

 

било 50.00- става 55.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

било 20.00 - става 25.00

 

било 20.00 - става 25.00

26а

(Нова – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

Допускане за изработване на подробен устройствен план:

а)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) до три поземлени имота

б)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от три поземлени имота до един квартал

в)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от един квартал до три квартала

 

 

било 50.00 - става 60.00

 

било 75.00 - става 80.00

 

било 125.00 -става 130.00

27

За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове:

а)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) до три поземлени имота

б)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от три поземлени имота до един квартал

в)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от един квартал до три квартала

 

 

 

било 50.00- става 60.00

 

 

било 75.00 - става 80.00

 

 

било 125.00 - става130.00

28

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

а) разграничение на недвижим имот на линеен метър

б) изготвяне на протокол за разграничение на недвижим имот

 

 

 

било 0.30 - става 0.40

било 5.00 - става 5.50

30

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.) Разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и пръст от строителни обекти.

 

ОТМЕНЯ СЕ

33

Проверка на жалба за незаконно строителство-депозит /в случай, че жалбата е основателна депозитът се възстановява/

било 10.00 - става 20.00

34

Техническа анкета за имоти.

било 10.00 - става 15.00

37

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

 

 

 

Одобряване на комплексни инвестиционни проекти.

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

 

било 200,00 -става 250.00

било 180,00 -става 200.00

било 150,00 -става 165.00

било 100,00 -става 120.00

било  50,00 - става 60.00

39

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г. изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

 

 

 

Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти.

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

Било 200 - става 50.00

било180 – става 200

било 150 - става 165

било 100 -става 120

било 50,00- става 60.00

40

(Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.; изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

 

 

 

 

Одобряване на инвестиционни проекти:

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

било 200 - става 250.00

било 180 - става 200.00

било 150 - става 165.00

било 100 - става 120.00

било 50 - става 60.00

41

(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 год.

 

било 20.00- става 30.00

42

Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/.

било 5.00- става 6.00

43

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение.

било 5.00- става 6.00

44

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

а) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – четвърта категория

б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – пета категория

 

 

било 60.00- става 70.00

 

било 30.00- става 40.00

45

(Нова – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

Удостоверение по чл.199 от ЗУТ

 

било 5.00- става 6.00

46

(Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) За издаване на служебна бележка за идентичност на поземлен имот

било 5.00- става 6.00

51

(Нова – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.)

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

било 20.00 -става 25.00

52

(Нова – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.)

Заверка на:

-Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

-Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

-Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

било 15.00 -става 20.00

 

било 15.00 -става 20.00

 

 

било 15.00 -става 20.00

 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Опан, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на Община Опан на e-mail: opan@mail.bg или на място в сградата на общината; телефон за контакти: 04101/2260.

OPAC OK Solvit Дискриминация