04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на

местните данъци на територията на Община Опан

 

 

         1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан.

       Настоящето предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Опан обхваща нормите, регламентиращи определянето на размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата, данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, данъка върху превозните средства, патентния данък и туристическия данък. Следва да се има предвид, че данъкът е публично вземане представляващо основен приход в общинския бюджет. Данъкът е с традиционно добро изпълнение, относително сигурно прогнозируем и събираем, включително със способите на принудителното изпълнение. Причините за внасяне на изменения в настоящата наредба е необходимостта от актуализирането й в съответствие с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси във връзка с предвиждането на данък върху таксиметров превоз на пътници. С измененията в закона се дава възможност на общинските съвети да определят размера на данъка за съответната година в границите от 300 до 1000 лева. На територията на общината няма регистрирани таксиметрови автомобили, при това положение разумно е да бъде възприет минимален размер на данъка.

Също така се предвиждат промени в Раздел ІV Данък върху превозните средства, понижават се ставките предвидения в Закона за местни данъци и такси минимум, което цели повишаването на събираемостта на данъците, повишаване на регистрациите на моторни превозни средства в община Опан.

 

            2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан.

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент. Взети са мерки за събиране на несъбраните средствата от данъка, освен това с промяната на наредбата ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община Опан.

 

          3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан.

Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан:

Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Опан са:

- актуална нормативна база свързана с местните данъци;

- повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми;

 

            5. Анализ на съответствие с правото.

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

 

ПРОЕКТ!

 • 1.В член 2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:

1.„т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.”

2.До сегашната точка „8” става точка „9”.

 

 • 2.В Раздел ІV Данък върху превозните средства се правят следните промени:
  1. В член 40 се създава нова алинея „(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерство на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“
  2. До сегашният текст става алинея 2 и се допълва с текста „За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.“
  3. В член 41 алинея 1 се правят следните промени:

- в т.1  било 0,35 лв. става 0,34 лв. за 1 kW;

- в т.2 било 0,45 лв. става 0,40 лв. за 1 kW;

- в т.3 било 0,60 лв. става 0,54 лв. за 1 kW;

- в т.4 било 1,15  лв. става 1,10 лв.за 1 kW;

- в т.5 било 1,30  лв. става 1,23 лв.за 1 kW;

 1. В член 41 алинея 2 се правят следните промени:
 • в т.2 било 20  лв. става 10 лв.
  1. В член 41 алинея 3 се променя числото: било 15  лв. става 10 лв.
  2. В член 41 алинея 4 се правят следните промени:

- в т.1 било 20  лв. става 12 лв.

- в т.2 било 30  лв. става 25 лв.

- в т.3 било 45  лв. става 35 лв.

- в т.4 било 60  лв. става 50 лв.

- в т.5 било 85  лв. става 75 лв.

- в т.6 било 120 лв. става 100 лв.

 1. В член 41 алинея 5 се правят следните промени:

- в т.1 било 5  лв. става 4 лв.

- в т.2 било 10  лв. става 6 лв.

 1. В член 41 алинея 6 се правят следните промени:
 • в т.1 било 65 лв. става 50 лв.
 • в т. 2 било 120 лв. става 100 лв.
  1. В член 41 алинея 7 числото „12 лв.“ става „10 лв.“
  2.  В член 41 алинея 8 се правят следните промени:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

било 10 става 8

било 30 става 28

 

18

20

било 30 става 28

било 70 става 64

 

20

22

било 70 става 64

било 160 става 147

 

22

25

било 200 става 190

било 360 става 342

 

25

26

било 360 става 342

било 620 става 600

 

26

28

било 360 става 342

било 620 става 600

 

28

29

било 350 става 331

било 420 става 399

 

29

31

било 420 става 399

било 680 става 655

 

31

33

било 680 става 655

било 920 става 909

 

33

38

било 920 става 909

било 1400 става 1381

 

38

-

било 1020 става 1007

било 1380 става 1369

Б) с три и повече оси

36

38

било 660 става 640

било 900 става 888

 

38

40

било 900 става 888

било 1240 става 1228

 

        40

-

било 1240 става 1228

било 1840 става 1817

 
 1. В член 41 алинея 9 числото „60 лв.“ става „50 лв.“
 2. В член 41 алинея 10 числото „110 лв.“ става „100 лв.“
 3. В член 41 алинея 11 се правят следните промени:
 • в т.1 било 8 лв. става 5 лв.
 • в т.2 било 10 лв. става 7 лв.
 • в т.3 било 13 лв. става 10 лв.
  1. В член 41 алинея 12 числото „30 лв.“ става „25 лв.“
  2. В член 41 алинея 13 числото „60 лв.“ става „30 лв.“
  3. В член 41 алинея 14 се правят следните промени:

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

било 40 става 30

било 80 става 61

 

13

14

било 80 става 61

било 190 става 168

 

14

15

било 190 става 168

било 250 става 237

 

15

-

било 250 става 237

било 550 става 536

Б) с три оси

15

17

било 80 става 61

било 120 става 106

 

17

19

било 120 става 106

било 230 става 217

 

19

21

било 230 става 217

било 300 става 282

 

21

23

било 300 става 282

било 450 става 434

 

23

-

било 450 става 434

било 690 става 675

В) с четири оси

23

25

било 300 става 282

било 305 става 286

 

25

27

било 305 става 286

било 460 става 446

 

27

29

било 460 става 446

било 720 става 708

 

29

-

било 720 става 708

било 1070 става 1050

 

17.В член 46 алинея 1 се изменя със следното съдържание „Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври  на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“

 

 • 3.Създава се нов Раздел VІІ с текстове член 60-66:

Раздел VІІ

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61. (1) Общински съвет Опан определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година на 300 лева, в срок до 31 октомври на предходната година.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал.1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл. 61х, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Опан ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия.

Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ

                  –––––––––––––––––-    , където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал.1;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

                    ––––––––––––––––––––-      , където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 • 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 год.

 

 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Опан, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци на територията на Община Опан на e-mail: opan@mail.bg или на място в сградата на общината; телефон за контакти: 04101/2260.

OPAC OK Solvit Дискриминация