04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПОКАНА за Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и Проекта за Бюджет на община Опан за 2020 г.

OPAC OK Solvit Дискриминация