04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2019 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

ОБЩИНА ОПАН

ПОКАНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателя на Общински съвет Опан

ОРГАНИЗИРА

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Опан за 2019 г. и отчета за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г., което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 9.30 часа в зала №1 на Общинска администрация – Опан чрез среща и дискусионен форум, при спазване на въведените противоепидемични изисквания.

Приканвам населението на общината, гражданските сдружения и другите юридически лица, осъществяващи дейност на територията на общината, да вземат участие в срещата и изложат своите мнения и предложения във връзка с обсъжданата тема.

ДИМО ДИМОВ

Председател на Общински съвет Опан

OPAC OK Solvit Дискриминация