04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на…

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 066/01.02.2016 год.

СЪОБЩЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 066/01.02.2016 год. – ПУП – /ПР/ с.КНЯЖЕВСКО На основание заявление с вх. № 94–00–338 / 01.02.2016г. е издадена Заповед № 066 / 01.02.2016г.…

ОБЯВЛЕНИЕ-на Заповед № РД-02-14-397

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед № РД-02-14-397 / 23.04.2013г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ община…

OPAC OK Solvit Дискриминация