04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

Покана

СВИКВАМ: Заседание на постоянните комисии на Общински съвет Опан на 25.03.2016г. (петък) от 10,00 часа в зала №15 на Община Опан при следния СВИКВАМ: Заседание…

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА ОПАН ЗА 2015 ГОДИНА

Ha основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН Местната комисия за БППМН при Община Опан, област Стара Загора Ви предоставя настоящия доклад с информация по показатели…

OPAC OK Solvit Дискриминация