04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обяви и съобщения

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА ОПАН ЗА 2015 ГОДИНА

Ha основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН Местната комисия за БППМН при Община Опан, област Стара Загора Ви предоставя настоящия доклад с информация по показатели…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН

На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на…