04101 / 22 60 opan@mail.bg

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА ОПАН ЗА 2015 ГОДИНА

Съставът на МКБППМН - Община Опан е съобразен с изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. Със Заповед №286 от 09.12.2003 г., на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Общинска администрация Опан е назначена Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

OPAC OK Solvit Дискриминация