04101 / 22 60 opan@mail.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОПАН

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Опан съобщава на всички заинтересувани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на община Опан, както и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към същия.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация Опан и на интернет страницата на Общината: http://www.opan.bg/

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.03.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация Опан, с адрес: област Стара Загора, 6078 с. Опан.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, в сградата на Общинска администрация Опан се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горе цитираните документи.

OPAC OK Solvit Дискриминация