04101 / 22 60 opan@mail.bg

ОБЯВЛЕНИЕ-на Заповед № РД-02-14-397

ОБЯВЛЕНИЕ

на Заповед № РД-02-14-397 / 23.04.2013г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ община Опан, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-02-14-397 /23.04.2013 г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за обект: „ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив – юг“ – п/ст „Марица изток“ - п/ст „Бургас“ с отклонение п/ст „Марица изток“ – п/ст ТЕЦ „Марица изток 3“. Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 04101 / 23-19 и в стая № 24, ет. 3 в сградата на Община Опан.

Заповедта не подлежи на обжалване.

OPAC OK Solvit Дискриминация