04101 / 22 60 opan@mail.bg

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Опан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

OPAC OK Solvit Дискриминация