04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и условия за провеждане на търгове и конкурси в община Опан; Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен

OPAC OK Solvit Дискриминация