04101 / 22 60 opan@mail.bg

Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Опан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; Проект на Правилник на ОБС

OPAC OK Solvit Дискриминация