04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява за отваряне на ценови оферти

Процедура номер: 11 / понеделник, 11 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

Във връзка с разглеждане и оценка на подадените оферти в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „„Ремонт на улица от о.т.61, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66, о.т.68 до о.т.70 в село Опан, община Опан”  На 22.05.2012 год. от 13,30 часа в Зала № 15 в сградата на Общинска администрация Опан ще се проведе заседание на Комисията за отваряне на ценовите  оферти на участниците, допуснати до оценяване на ценовите предложения.

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по чл. 69а от ЗОП.

Проектът се  изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/.

Номер: 1 / понеделник, 11 януари 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация