04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет :Текущ ремонт общинска пътна мрежа и улична мрежа Община Опан

Процедура номер: 55 / сряда, 17 май 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9064383
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация