04101 / 22 60 opan@mail.bg

Председател

 

Тихомир Грудев Динев

Стая №22, Етаж 3 
Телефон: 04101/2267 
Факс: 04101/2267 
Електрона поща: chairman@opan.bg

 

Председателят на общинският съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани; 
 4. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
 9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;
 11. следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет; 
 12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;
 13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
 14. следи за спазване на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
 15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
OPAC OK Solvit Дискриминация