04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обратна връзка

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Финанси, административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността"                

Началник отдел

Татяна Янчева Запрянова

 ет.2,ст.№10 

04101/2260             

Главен счетоводител

Галина Радоева Колева

ет.2, ст.№9 04101/2282
Главен експерт "Обществени поръчки" Гергана Янкова Петкова     ет.3, ст.№28    04101/2260
Старши счетоводител Димитрина Георгиева Танева ет.2, ст.№21 04101/2260
Младши експерт"Счетоводител и управление на човешките ресурси"         

Иванка Динева Тотева

ет.2, ст.№8 04101/2289

Старши специалист "Бюджет"

Николина Тодорова Колева ет.2, ст.№13 04101/2260
Специалист "ГРАО и информац.обслужване" Величка Малкочева Тонева ет.2, ст.№8 04101/2289
Старши специалист - касиер      Златка Георгиева Динева ет.2, ст.№12 04101/2260
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Отдел "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"                                 
Началник отдел                                                            
Главен архитект Иван Динев Kирчев ет.3, ст. №24  04101/2260
Главен експерт "Строителство и инвеститорски контрол" Нина Ганчева Желязкова ет.3, ст.№24    04101/2260      
Главен експерт "Приходи" Силвия Георгиева Койчева                   ет.1, ст.№3    04101/2260
Главен експерт "Социални дейности" Светла Матева Михова ет.1 04101/2260
Старши експерт "Социално-стопански дейности и електронно управление" Гергана Желева Малчева ет.3, ст.№26 04101/2260
Главен експерт "Общинска собственост и стопанска политика" Джена Костадинова Илиева-Джекова ет.3, ст.№32 04101/2260
Младши експерт "Икономическо развитие и екология" Снежана Петкова Гочева ет.3, ст.№25 04101/2260
Младши експерт "Европейска интеграция"      
Младши експерт "Национални програми и проекти" Николина Генчева Генева-Янчева ет.3, ст.№28 04101/2260
Главен специалист "Кадастър и регулация" Мария Колева Вълева ет.3, ст.№24 04101/2260
Старши специалист "Кадастър и регулация" Бонка Стоянова Радоева ет.3, ст.№24 04101/2260
Младши счетоводител "Местни приходи" Венелина Пламенова Иванова ет.1, ст.№1 04101/2311
Младши експерт "Касиер - местни приходи" Пенка Петрова Димова ет.1, ст.№1 04101/2311
Технически сътрудник Донка Иванова Славова ет.2, ст.№6 04101/2260
Специалист "Общински съвет" Мариана Тенева Делийска                   ет.3, ст.№22 04101/2260
Специалист "Социална и икономическа политика" Мариана Тенева Делийска ет.3, ст.№22 04101/2260
Специалист "Административно обслужване" Иванка Куманова Петрова