04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обратна връзка

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ Име, презиме, фамилия етаж, стая № телефон
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция "Финанси, административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността"
Директор Галина Радоева Колева ет.2, ст.№9 04101/2260
Главен счетоводител Татяна Янчева Запрянова ет.2, ст.№10 04101/2282
Младши експерт "Бюджет" Даяна Златкова Димитрова ет.2, ст.№13 04101/2260
Младши юристконсулт Мартин Искренов Пачаманов ет.3, ст.№31 04101/2260
Старши счетоводител Димитрина Георгиева Танева ет.2, ст.№13 04101/2260
Главен специалист "Административно обслужване и Човешки ресурси" Гергана Стефанова Арнаудова ет.2, ст.№11 04101/2289
Главен специалист "ГРАО и информац.обслужване" Динко Желязков Динев ет.2, ст.№8 04101/2289
Старши специалист - касиер Златка Георгиева Динева ет.2, ст.№12 04101/2260
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"
Директор      
Главен архитект Иван Мирчев Райнов ет.3, ст.24  
Главен експерт "Строителство и инвеститорски контрол" Нина Ганчева Желязкова ет.3 ,ст.№25 04101/2260
       
Главен експерт "Социални дейности" Пенка Вълчева Георгиева ет.1, ст.4 04101/2390
Младши експерт "Здравеопазване" Росица Николаева Колева ет.1, ст.4 04101/2390
Младши експерт "Общинска собственост и стопанска политика" Ваня Тошева Милушева ет.3, ст.№32 04101/2260
Младши експерт "Икономическо развитие и екология"   ет.3, ст.№28 04101/2260
Младши експерт "Инвестиционна политика и европейска интеграция"   ет.3, ст.№28 04101/2260
Главен специалист "Кадастър и регулация" Мария Колева Вълева ет.3, ст.№24 04101/2260
Старши специалист "Кадастър и регулация" Бонка Стоянова Радоева ет.3, ст.№24 04101/2260
Младши експерт "Приходи" Силвия Георгиева Койчева ет.1, ст.№3 04101/2311
Счетоводител "Местни приходи" Симона Красимирова Кайкиева ет.1, ст.№1 04101/2311
Специалист "Касиер - събирач местни приходи" Диана Жекова Динева ет.1, ст.№1 04101/2311
Технически сътрудник Донка Иванова Славова ет.2, ст.№6 04101/2260
Младши експерт Общински съвет Теодора Евгениева Динева ет.3, ст.№22 04101/2260
       
Специалист "Административно обслужване" Иванка Куманова Петрова    
Специалист "Административно обслужване" Донка Динева Иванова    
Специалист "Административно обслужване" Стоянка Георгиева Славова