04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява на Комисията за отваряне, разглеждане и оценка на офертите

Процедура номер: 5 / вторник, 05 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Електронна преписка

Във връзка с разглеждане и оценка на подадените оферти в Открит конкурс по реда НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на услуга за извършване на Строителен надзор във връзка със строителството на обект: „Рехабилитация на път ІV50304 Опан-Тракия и път ІV50303 Опан-Кравино”, публично заседание за отваряне наценовите оферти на участниците от Комисията, ще се проведе  на 08.04.2011г. в 10.00 часа в зала №15 на Общинска администрация Опан.

OPAC OK Solvit Дискриминация