04101 / 22 60 opan@mail.bg

Обявление за текущо изпълнение по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”

OPAC OK Solvit Дискриминация