04101 / 22 60 opan@mail.bg

Наредби

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА ОПАН

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. /1/Тази наредба урежда специфичните правила свързани с техническите изисквания и организацията на движението на ППС /пътни превозни…

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Настоящата наредба определя реда за управление и разпореждане с жилища - собственост на Община Опан, реда за установяване на жилищни нужди и условията…

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА С. ОПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПО ЧЛ.71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

С тази Наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 и за дейностите…

OPAC OK Solvit Дискриминация