04101 / 22 60 opan@mail.bg

Наредби

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА С. ОПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПО ЧЛ.71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

С тази Наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 и за дейностите…