04101 / 22 60 opan@mail.bg

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставян, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Опан

С тази Наредба се определят условията и реда за:

  1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години на община Опан;
  2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на бюджета на община Опан;
  3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС за община Опан;
  4. взаимоотношенията с органи на централната власт, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност;
  5. управлението на общинския дълг на община Опан.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.

Файлове:

Naredba №8_2016.doc Naredba №8_2016.doc
OPAC OK Solvit Дискриминация