04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА С. ОПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПО ЧЛ.71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

С тази Наредба се уреждат условията и редът, при който се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 и за дейностите по чл.70 от Закона за общинската собственост, провеждането на търговете и конкурсите, сключването и изпълнението на договорите за концесии и се осъществява контролът върху тази дейност.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.

OPAC OK Solvit Дискриминация