04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

НАРЕДБА 15

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

 

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат управлението на отпадъците на територията на община Опан като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности.

(2) Наредбата има за цел предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, като изпълнението й се осъществява в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

(3) Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето, събирането, транспортирането, и обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на община Опан:

 • Битови отпадъци, включително биоотпадъци;
 • Строителни отпадъци (СО) и излишни земни маси (ЗМ);
 • Производствени отпадъци (ПО);
 • Масово разпространени отпадъци (МРО);
 • Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
 • Поддържането на чистотата на територията на Община Опан.

(4) Наредбата определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Общината от една страна и от друга - на специализираните общински или частни фирми и лица, които по договорни отношения извършват извозването на битови отпадъци и почистване на улиците, булевардите, площадите, алеите, парковете, градините, спирките на градския транспорт и на другите обществени места в Общината.

(5) Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Опан и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината, както и до юридическите лица, еднолични търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

(6) С Наредбата се определя вида на административните нарушения които могат да бъдат извършени и размера на глобите / санкциите на които подлежат в тази връзка физическите и юридически лица.

Чл. 2. (1) Финансирането на дейностите по чистотата, извършвани от Общината, се осъществяват чрез събиране на такса битови отпадъци и други източници.

(2) Годишният размер на такса битови отпадъци се определя с решение на Общинския съвет за всяко населено място въз основа на одобрена план – сметка за всяка дейност по реда на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на сметища, извозване на отпадъци от нерегламентирани сметища и запръстяване се определят със заповед на кмета на Общината, и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

 

 

РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 3. (1) Кметът на общината:

 1. Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и строителните отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба, поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
 2. Разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Опан - неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда, организира и контролира нейното изпълнение.
 3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване.
 4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци , в т.ч. и преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране.
 5. Осигурява достатъчно количество съдове за събиране на битови отпадъци /контейнери, кофи и др./ така, че при определена честота на извозване да не се допуска препълването им.
 6. Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до определеното за тази цел депо или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 7. Отговаря за почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 8. Отговаря за почистването от отпадъци на общинските пътища;
 9. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
 10. Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки
 11. осигурява организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Опан;
 12. определя маршрута за транспортиране на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради/съоръжения до инсталацията/съоръжението за третирането им;
 13. определя места за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, отговарящи на изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и информира обществеността за местоположението им
 14. определя места за събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 15. осигурява организирането и прилагането на система за разделно събиране на отработените моторни масла и отпадъчни нефтопродукти;
 16. определя места за поставяне на съдове за портативни и автомобилни НУБА, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС;
 17. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;
 18. организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
 19. определя местата и площта за разполагане на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и техния брой на територията на общината;
 20. организира дейностите по събирането, транспортирането и съхраняването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване;
 21. Отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или създаване на незаконни сметища;
 22. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;
 23. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.

(2) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за правата и задълженията си по ал.1.

 

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Физическите и юридическите лица имат право да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл. 5. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

(2) Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:

 • Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.
 • Живущите в жилищната сграда.

(3) Поделенията на МВР, болничните заведения и учреждения носят отговорност за замърсяването на прилежащите към сградите им улични тротоари.

(4) Собствениците или наемателите на търговски обекти/магазини/и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари, като за целта осигуряват преносими съдове за смет в подходящ вид, които след изтичане на работното време се прибират.

Чл. 6(1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, речните корита и поречията и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица.

(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на ТБО и уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и наетите лица по граждански договори за съответните дейности и се контролират от Общината.

(3) Санитарно-хигиенните изисквания и чистотата на пазарите и прилежащите им части, местата за улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части се осигуряват от фирмите, които ги експлоатират, а се контролират от Общината.

Чл. 7. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, третирането, обезвреждането и/или оползотворяването на битови отпадъци, строителни отпадъци, масово разпространени отпадъци и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, ЗУО и подзаконовите актове към него, като:

1. изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и съдействат за тяхното опазване;

2. не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях;

3. събират разделно съответните видове отпадъци в определените от общината съдове за разделно събиране или ги предават в пунктове на лицензирани лица;

4. опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.

5. почистват редовно, включително от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др.терени които обитават и/или стопанисват.

6. при възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да информират общинска администрация

Чл. 8. Почистването на улиците, площадите и тротоарите се извършва по график от лица наети по граждански договори или по програми за заетост.

Чл. 9. Забранява се:

 1. изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
 2. смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на оползотворими и неоплзотворими компоненти в съдове за разделно събиране на отпадъци;
 3. изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене , административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;
 4. изхвърляне на едрогабаритни отпадъци извън определените за всеки район места;
 5. изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството;
 6. изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните / за разделно събиране /;
 7. изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./ едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./;
 8. паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар;
 9. изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения;
 10. изхвърляне на отпадъци, изливане на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищни сгради;
 11. разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация;
 12. паркиране на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване;
 13. струпването около дърветата и в района на зелените площи на обработен със сол сняг;
 14. транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места от общинската пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя;
 15. движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на обществена хигиена;
 16. свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути определени от Община Опан;
 17. паша на селскостопански животни в зелени площи, паркове, дворове на училища и обществени сгради;
 18. приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите;
 19. разхождане на кучета и др. домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни детски площадки, паркове и зелени площи.

 

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

 

Чл. 10. /отм. с Решение 436/22.11.2019г. на Старазагорски административен съд/ Дейности по  съхранение, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/.

Чл. 11. (1)  Кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на битови отпадъци - (контейнери, кофи, кошчета и др.).

(2) отговаря за събирането на битови отпадъци, транспортирането им до общинското/регионалното депо за обезвреждането им и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(3) осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по събиране, транспортиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на обществените места, обезвреждане на битови отпадъци и контролира тяхното разходване.

Чл. 12. Отговорни за събирането, извозването, обезвреждането на битовите отпадъци от районите включени в „Системата за организирано сметоизвозване на територията на Община Опан“, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването, и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

13. Границите на районите, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, метене и почистване на улици и територии за общинско ползване, включително поддържане на сметища, извозване на отпадъци от нерегламентирани сметища и запръстяване се определя със заповед на кмета на общината до 31 октомври на предходната година и се обявяват публично.

Чл. 14. Лицата по Чл. 12 имат право:

 1. да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности;
 2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации;
 3. да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.

Чл. 15. Лицата по Чл. 12 са длъжни:

 1. да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
 2. да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за обслужването им, използване техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейности /сметопочистване, сметоизвозване, извозване на отпадъци от нерегламентирани сметища и запръстяване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за твърди битови отпадъци/;
 3. да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационната схема;
 4. в случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа;
 5. да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база / машинни съоръжения, съдове за ТБО, ( за общо ползване) и др. /;
 6. да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности;
 7. при възникване на извънредни ситуации / стихийни бедствия и аварии /спешно да осигурят необходимите екипи и техника на разположение на специализираната комисия при общината.

Чл. 16. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци, по реда определен в Гл. III, Раздел I на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Чл. 17. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

Чл. 18. Собствениците, ползватели или наематели на преместваеми обекти, разположени върху терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и такса за битови отпадъци.

Чл. 19. (1) Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищни, административни и обществени/, териториите на промишлените предприятия, автоспирки, пазари и складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.

(2) Почистването и поддържането на чистотата / в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци / на паркове, градини и др. зелени площи / неразпределени като прилежащи терени /е задължение за лицата които ги стопанисват.

(3) Почистването и поддържането на чистотата / вкл. обезпечаване с необходимия брой кошчета / на парковете, градините и др. терени- общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл. 20. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите , дворовете и др. е на лицата , които ги обитават или стопанисват.

Чл. 21. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане / депониране/ на битовите отпадъци стопанисването на съоръжението/ депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане / депото /.

(2) От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейността.

(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане / депото / води отчет на постъпилите количества отпадъци , съгласно изискванията.

 

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

 

Чл. 22. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси / ЗМ / и строителни отпадъци /СО/ (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл. 23. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и / или обекти, от които общото количество на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните по Чл. 22. лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Опан издава:

1. „Удостоверение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ ”

(2) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му удостоверение.

(3) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец № 15 независимо от продължителността на строителството.

 1. Чл. 24. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице в случая на чл. 23, ал.1 е длъжно да:
 2. да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура /;
 3. да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали на СО и ЗМ;
 4. да не допуска  при транспортиране на СО и ЗМ  замърсяване на уличните платна;
 5. да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала,  след приключване на строителството да почисти цялата площадка, вкл. и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка;
 6. да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за депониране места.

Чл. 25. (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци.

(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали.

(4) Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на община Опан подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 26. (1) За депонирането / обработката/ на СО и ЗМ, формирани от обекти в случаите на чл. 23, ал.1, се заплащат такси, определени в лв./м3, приети с Решение на Общински Съвет.

(2) Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.

(3) Заплащайки дължимата такса, лицето получава Талон за предадени количества СО и ЗМ от обект и Пропуск за движение на автомобилите, извозващи СО и ЗМ от обект.

(4) В случай, че количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.

Чл. 27. Депонирането на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на oбщината места.

Чл. 28(1) Отговорност за дейностите по депонирането / обработката / на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.

(2) Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.

 

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 29. (1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и съответните подзаконови нормативни актове и се третират:

 1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност;
 2. от лицата, на които е дадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно ЗУО за съответната дейност;
 3. от оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

(2) Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.

(3) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа за битови отпадъци може да се извършва след разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците.

(4) За депонирането / обезвреждането/ на отпадъците притежателите им заплащат такса на оператора на депото.

Чл. 30. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

 

РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИЗАИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 31. (1) Масово разпространени отпадъци са:

Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;

Излезли от употреба гуми /ИУГ/ и др.

(2) Масово разпространените отпадъци се събират отделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.

 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

 

Чл. 32. Кметът на община Опан организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл. 33. За изпълнение на задължението по чл. 32 кметът сключва договори с:

1. организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 34. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

Чл. 35. Системите за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятстват функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 36. Забранява се:

1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;

2. нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;

3. депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово;

4. депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.

Чл. 37 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешително (издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС), или регистрационен документ издаден по реда на ЗУО за съответната дейност.

(2) Лицата по ал. 1. са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори /Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.

 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

 

Чл. 38. (1) Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО като организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:

1. организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

3. други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

Чл. 39. Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.

Чл. 40. Притежателите на ИУЕЕО могат да:

1. върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;

2. върнат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват ЕЕО от подобен вид;

Чл. 41. Забранява се:

1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки;

2. депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или оползотворяване;

3. нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;

4. изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци.

Чл. 42. /изм.  с Решение №436/22.11.2019г. от Старазагорски административен съд/ (1) Дейности по  съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (в т.ч. домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски уреди, осветителни тела, електрически и електронни играчки) имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност, без да се изисква разрешение за събиране и транспортиране.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / В сила от 01.01.2014 г., Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г./.

 

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

 

Чл. 43. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на община Опан, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината информира гражданите на територията на община Опан за местата по т. 1 на предходната алинея, както и за условията за приемане на отработените масла.

Чл. 44. Кметът извършва дейностите по ал.1 на чл. 43 в следните случаи:

1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

1. организации по оползотворяване на отработени масла;

2. лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

3. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 45. Забранява се:

1. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени моторни масла;

2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в канализационните системи;

3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до замърсяване на почвата;

4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани  от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла;

5. изхвърлянето на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци;

6. депонирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

7. нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла;

8.третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на наредбата по чл.43, ал.1 ЗУО;

9. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл.35 от ЗУО;

10. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;

11. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;

12. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания.

Чл. 46. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/ или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешително (издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС) или регистрационен документ издаден по реда на ЗУО за съответната дейност.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. бр. 29/1999г./.

 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

 

Чл. 47. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;

2. съдейства за извършването на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 – когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 – когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

а) организация по оползотворяване на ИУГ

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За извършване на дейности по ал.1, т.2 кметът на общината сключва договор с лица, които притежават съответният документ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(4) Дейностите по оползотворяване или обезвреждане трябва да се изпълняват по начин, по който да се предотвратява възможно вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 48. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават документ по чл.35 от ЗУО.

Чл. 49. Местата за събирателните пунктове се съгласуват с Кмета на общината.

Чл. 50.(1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО.

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /Приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г., Обн. ДВ. бр. 73 от 25 септември 2012 г, в сила от 25.09.2012 г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. бр. 29/1999г./.

 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Чл. 51. (1) Кметът на Общината:

1. определя местата на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 от ЗУО и наредбата по чл. 22 от ЗУО за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и съхраняване на ИУМПС;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС в съответствие с чл. 143 ал. 7 и 8 от ЗДП, и предаването им в центровете за разкомплектоване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. .

(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1, като сключва договор с:

1. организация по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година

Чл. 52. Собствениците на ИУМПС:

(1) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

(2) Лицата на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно чл.18а, ал.2, т. 1от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл.изм.и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.), са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(3) подават декларация по образец в съответната районна администрация, удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде на площадка за съхраняване или център за разкомплектоване, като не заплащат такси и разноски за транспортирането им.

(4) могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на съсобствени имоти до предаването им на местата по ал.1.

Чл. 53. Забранява се:

1. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.).;

2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда;

3. съхраняването на ИУМПС на имоти общинска собственост.

Чл. 54. (1) (изм.с Решение №78/02.03.2020г. на Адм. съд Стара Загора)(потв. с Решение №12146/01.10.2020г. на Върх. адм.съд на Република България) Дейности по съхраняване, разкомплектоване, преработване и/ или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС / имат право да извършват всички лица.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г. и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г./.

 

РАЗДЕЛ VIII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 

Чл. 55. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(2) Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.

(3) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.

(4) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 3 се извършва на площадки за събиране на разделно събрани отпадъци от домакинствата или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от Кмета на Община Опан, безвъзмездно за всяка от страните.

(6) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

(7) Отпадъците по ал.2 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

(8) Площадките, на които се извършват дейности с ОЧЦМ, като и самите дейности трябва да отговарят на разпоредбите на глава ІІІ от ЗУО, съответните подзаконови актове и на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

 

РАЗДЕЛ IX

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 56(1) Кметът осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на община Опан.

(2) Биоотпадъците по ал. 1 и се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване на изискванията на ЗУО и на чл. 43, ал. 5 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците / Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г./

(3) Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в специализирани контейнери и/или други подходящи съдове на място на образуване, и се предават за транспортиране и последващо третиране при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на община Опан.

Чл. 57. Забранява се:

1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;

3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

5. изхвърлянето на животински (животински тор) и растителни (листна маса, клони и др.) отпадъци в съдовете за битови отпадъци, както и тяхното складиране на тротоари, улични платна и др.

 

РАЗДЕЛ X

КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл. 58.(1) Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на Кмета на Общината длъжностни лица, кметовете и кметските наместници, които съставят предписания за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.  

(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терена и последващия мониторинг на общинското депо за битови и строителни отпадъци.

 

РАЗДЕЛ XI

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 59. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба физическите лица се наказват с глоба от 150 до 500 лв./отменена с Решение №436/22.11.2019г. на Старозагорски административен съд/

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;/отменена с Решение №436/22.11.2019г. на Старозагорски административен съд/

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

4. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране; 

нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци

(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 300 до 1 000 лв./отменена с Решение №436/22.11.2019г. на Старозагорски административен съд/

(3) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда, установени при извършването им, се налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.

(4) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или юридическите лица се наказват с имуществена санкция в размер от 700 до 2 000 лв./отменена с Решение №436/22.11.2019г. на Старозагорски административен съд/

Чл. 60. (1) Нарушенията по чл. 38 се установяват с акт на длъжностните лица, определени от Кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

2. „Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост

3. „Депо” е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията (депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им). Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

4.„Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

5. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;

6. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

7. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

8. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

9. "Излязло от употреба МПС" е отпадък, отговарящ на едно или повече от

следните условия:

а) МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.);

б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 „д“ от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г) МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 15 от Наредба № I-45;

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

10. "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС

11. „Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

12. „Краен потребител на батерии и акумулатори” е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.

13. „Масла” са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.

14. „Масово разпространени отпадъци” (МРО) са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

15. „Моторни масла” са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

а) товарни и лекотоварни автомобили;

б) леки автомобили;

в) авиационни бутални двигатели;

г) корабни двигатели.

16. „Негодни за употреба батерии и акумулатори“ (НУБА) са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

17. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка дейност върху отпадъците (депониране, преработване, изгаряне и др.), различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

18. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

19. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)

20. „Оператор” е всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:

1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.

21. „Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

22. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци” са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

23. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на §1, т.17 от ЗУО.

24. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

25. „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

26. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

27. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на §1, т.21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците

28. „Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж) нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.

29. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

30 „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

31 „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.

32 „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

33.„Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на §1, т.34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

34. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.

35. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

36. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.

37. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане

38. „Строителни и монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. (т.40 ЗУТ).

39. Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата наредба е приета на основание чл .21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 19 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. Бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г/.

§2. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общински съвет Опан.

§3. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общински съвет Опан приема отделни решения.

§4. Тази наредба отменя Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Опан, приета с Решение № 191 по Протокол № 33 от 22.12.2010г. на Общински съвет – Опан.

§5. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Опан с Решение № 64 по Протокол № 6 от 30.03.2016г.

 

§6. Наредбата влиза в сила от 01.04.2016 г.

OPAC OK Solvit Дискриминация