04101 / 22 60 opan@mail.bg

МКБППМН

Контакти с МКБППМН

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Село Опан, Област Стара Загора, ПК 6078 Председател: заместник-кмет г-жа Дафинка Господинова Господинова, тел. 04101/22 60

e-mail:opan@mail.bg

 

ЗА НАС

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е орган за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Като орган по превенцията на местно ниво, местната комисия осъществява различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Комисията ангажира местните власти с анализите на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината. Превантивната дейност включва и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и професионална квалификация; разработване и издаване на информационни материали. В центъра на вниманието на цялата система за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е детето и неговия най-добър интерес - така, както изисква Конвенцията на ООН за правата на детето. Борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и постигането на ефективни резултати в това направление е немислимо без осъществяване на пълен и действен синхрон между заинтересованите от проблема специализирани структури. Местната комисия си взаимодейства успешно с инспекторите на ДПС, органите по образованието, МКБППМН, отдела за закрила на детето, съд, прокуратура и следствие. Различните структури, ангажирани с проблемите на децата имат една цел - осигуряване нормалното развитие на детето като човек и гражданин. Всяка от тези структури въз основа на своята професионална компетентност и правомощия допринася за постигането на тази цел. Основното за тази система е, че детето е поставено в центъра, във фокуса на взаимодействието на различните структури.

Комисията:

 • ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • Разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
  • ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
  • СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
  • СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
  • УПРАЖНЯВА контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;
  • ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
  • УПРАЖНЯВА контрол върху намиращите се на територията на общината детска педагогическа стая, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
  • ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетените в общината и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
  •  ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
 • ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН. Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:
  • непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;
  • непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
  • непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
  • малолетни и непълнолетни, чийто престой във ВУИ и СПИ е прекратен;
  • малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН.

Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание. Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните и непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.

Общественият възпитател има следните задължения:

ОКАЗВА на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;

СЪДЕЙСТВА за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;

СЛЕДИ за поведението на малолетните и непълнолетните и полага грижи за правилното им насочване;

СИГНАЛИЗИРА компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;

ПОСТАВЯ за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция „Социално подпомагане”;

ПРЕДСТАВЯ информация на съответната дирекция „Социално подпомагане” за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.

Общественият възпитател има следните права:

ДА ПОСЕЩАВА малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;

ДА ОБРЪЩА внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;

ДА ИЗИСКВА необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;

ДА ПОСТАВЯ пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.

МКБППМН – Община Опан е в състав:

          Председател: заместник-кмет г-жа Дафинка Господинова Господинова

          Секретар: ...............................

Членове:

1. Ивайло Ганчев Митев - секретар на община Опан;

2.Кремена Миткова Маринова-инспектор Детска педагогическа стая I-во РУП Стара Загора;

3.  инспектор Димитър Нейков Овчаров – I-во РУП Стара Загора;

4. Златина Инджова – директор на ОУ „Христо Ботев“, село Опан;

5. Стела Енева Павлова – отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Стара Загора;

6. адв. Румен Манчев -   юрист на община Опан;

7. Кремена Миткова Маринова – инспектор Детска педагогическа стая I-во РУП Стара Загора

Нормативни актове

 

1.ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

2.ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

3.ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

4.ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

5.ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТИ

6.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

7.КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

8.НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

9.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

OPAC OK Solvit Дискриминация