04101 / 22 60 opan@mail.bg

Искания

Файлове:

Искане за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР Искане за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР
Искане за издаване на удостоверение по чл. 36 от ЗУТ Искане за издаване на удостоверение по чл. 36 от ЗУТ
Искане за допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените  отклонения по чл. 154, ал.2, т.5, 6,7 и 8 от ЗУТ Искане за допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал.2, т.5, 6,7 и 8 от ЗУТ
Искане за издаване на удостоверение по чл. 8, ал. 1, от ЗУТ Искане за издаване на удостоверение по чл. 8, ал. 1, от ЗУТ
Искане за издаване на удостоверение по чл. 199, ал. 2, от ЗУТ Искане за издаване на удостоверение по чл. 199, ал. 2, от ЗУТ
Искане за издаване на удостоверение по чл. 202 , ал.1 от ЗУТ Искане за издаване на удостоверение по чл. 202 , ал.1 от ЗУТ
Искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд поземлен имот Искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд поземлен имот
Искане за съгласуване на идеен проект на основание чл. 141, ал. 9 от ЗУТ Искане за съгласуване на идеен проект на основание чл. 141, ал. 9 от ЗУТ
Искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на сграда Искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на сграда
Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Искане за включване на земеделски земи в строителните граници на населените места и промяна на предназначението им на  основание чл. 20а от ЗОЗЗ Искане за включване на земеделски земи в строителните граници на населените места и промяна на предназначението им на основание чл. 20а от ЗОЗЗ
Искане за издаване на разрешение за разкопаване на улични тротоари и настилки Искане за издаване на разрешение за разкопаване на улични тротоари и настилки
Искане за издаване на акт за узаконяване Искане за издаване на акт за узаконяване
Искане за издаване на разрешение за поставяне Искане за издаване на разрешение за поставяне
Искане за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот.doc Искане за издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот.doc
Искане за издаване на удостоверение по пар 16 ал1 от ЗУТ.doc Искане за издаване на удостоверение по пар 16 ал1 от ЗУТ.doc
OPAC OK Solvit Дискриминация