04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на Община Опан, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на oбекта“

Процедура номер: 44 / вторник, 02 август 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0006
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация