04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

" Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: " Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на община Опан, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта"

Процедура номер: 41 / петък, 08 април 2016
Публична покана
Състояние: Прекратена
Номер в АОП : 9052303
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация