04101 / 22 60 opan@mail.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНИТЕ НА ПЛАЩАНЕ

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в банка Райфайзенбанк (България) ЕАДРайфайзенбанк (България) ЕАД Райфайзенбанк (България) ЕАД , клон Стара Загора, по сметката на Община Опан. Приходите следва да постъпват по съответния Код за вид плащане по:

IBAN BG 78 RZBB 9155 8409 4673 09 BIC RZBBBGSF

Списък на Кодовете за плащане:


44 14 00 Окончателен патентен данък

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса за битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

 

Телефони за връзка:

04101-23-11 – Паричен салон и обслужване на граждани.

Плащанията могат да се извършват чрез услугите на Български пощи и EASYPAY.

РАБОТНО ВРЕМЕ

за граждани

08:00 – 16:00

обедна почивка

12:00 – 13:00