04101 / 22 60 opan@mail.bg

Информация за начините на плащане

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в банка Обединена Българска Банка АД, клон Стара Загора, по сметката на Община Опан. Приходите следва да постъпват по съответния Код за вид плащане по:

IBAN: BG76UBBS81558409467309 

BIC: UBBSBGSF

 

Списък на Кодовете за плащане:

44 14 00 Окончателен патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса за битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

 

Телефони за връзка:

04101-23-11 – Паричен салон и обслужване на граждани.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

за граждани

08:00 – 16:00

обедна почивка

12:00 – 13:00