04101 / 22 60 opan@mail.bg

Информация за начините на плащане

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в банка КВС Банк България, клон Стара Загора, по сметката на Община Опан. Приходите следва да постъпват по съответния Код за вид плащане по:

IBAN BG 78 RZBB 9155 8409 4673 09 BIC RZBBBGSF

 

Списък на Кодовете за плащане:

44 14 00 Окончателен патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса за битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

 

Телефони за връзка:

04101-23-11 – Паричен салон и обслужване на граждани.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

за граждани

08:00 – 16:00

обедна почивка

12:00 – 13:00