04101 / 22 60 opan@mail.bg

Информация за начините на плащане

Уведомяваме гражданите, които дължат общински данъци и такси, че могат да превеждат дължимите суми в:

БАНКА: Обединена Българска Банка АД, клон Стара Загора, по сметката на Община Опан. Приходите следва да постъпват по съответния Код за вид плащане по:

IBAN: BG76UBBS81558409467309 

BIC: UBBSBGSF

 

 Списък на Кодовете за плащане:

44 14 00 Окончателен патентен данък

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 Данък върху превозните средства

44 24 00 Такса за битови отпадъци

44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

44 28 00 Туристически данък

44 34 00 Други данъци

44 41 00 Приходи от наем и имущество;

44 42 00 Приходи наем земя;

44 560 0 Приходи от продажби на земя;

44 70 00 Други неданъчни приходи;

44 80 01 Такси за технически услуги;

44 80 02 Такси за ползване на детски градини;

44 80 03 Такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването;

44 80 04 Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих;

44 80 05 Такси за ползване на домашен социален патронаж др. соц.услуги;

44 80 06 Такси за добив на кариерни материали;

44 80 07 Такси за административни услуги;

44 80 08 Такси за ползване на пазари, тържища и др.;

44 80 09 Такси за ползване на полудневни детски градини;

44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети;

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:

В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Опан.

Безкасово по банкова сметка на Община Опан в Обединена Българска Банка АД, клон Стара Загора.

На касите на Изипей /Easypay/

На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД

 

Телефони за връзка: 04101-23-11 – Паричен салон и обслужване на граждани.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

за граждани 08:00 – 16:00

обедна почивка 12:00 – 13:00

OPAC OK Solvit Дискриминация