04101 / 22 60 opan@mail.bg

Гражданско състояние

Списък услуги

Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата
1.Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 • съобщение за раждане, съдебно решение и др.
 • лични карти на родителите
Гл.специалист ГРАО и ИО
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
3.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

 

 • декларации от младоженците по образец
 • медицински свидетелства на младоженците
 • лични карти на младоженците
 • лични карти на свидетелите
 • удостоверения за семейно положение
 • разрешение от районен съд (за ненавършилите 18 години)

 

Гл.специалист ГРАО и ИО
4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат
 • заявление по образец
 • лична карта на заинтересованото лице
Гл.специалист ГРАО и ИО
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
 • медицинско свидетелство за смърт
 • документи за самоличност - л.к. , (св/во за правоуправление, задграничен паспорт – при наличност) на починалото лице
Гл.специалист ГРАО и ИО
6.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
 • заявление по образец
 • дата на смъртта на починалото лице
Гл.специалист ГРАО и ИО
7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
8.Издаване на удостоверение за наследници
 • заявление – декларация от пряк наследник, с посочени законни наследници на починалото лице и техните данни (пълномощно от наследник)
 • идентификационни данни на акта за смърт / № и дата/
Гл.специалист ГРАО и ИО
9.Издаване на удостоверение за семейно положение
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
10.Издаване на удостоверение за родствени връзки
 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане или друг документ, доказващ родствените връзки
Гл.специалист ГРАО и ИО
11.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • лична карта
 • удостоверение за раждане
Гл.специалист ГРАО и ИО
12.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
 • заявление по образец
 • лична карта
 • лични данни на чуждия гражданин
Гл.специалист ГРАО и ИО
13.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
14.Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)
 • заявление по образец
Гл.специалист ГРАО и ИО
15.Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане – за издаване на лична карта за първи път
Гл.специалист ГРАО и ИО
16.Заверка на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
17.Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)
 • заявление по образец
Гл.специалист ГРАО и ИО
18.Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
19.Заверка на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)
 • заявление по образец
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
20.Припознаване на дете
 • нотариално заверена декларация
 • лична карта на припознаващия
Гл.специалист ГРАО и ИО
21.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 • съответният документ
Гл.специалист ГРАО и ИО
22.Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР
 • заявление по образец
 • копие от актова книга за раждане
Гл.специалист ГРАО и ИО
23.Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред
 • съдебно решение
 • удостоверителни документи
Гл.специалист ГРАО и ИО
24.Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние
 • лична карта
Гл.специалист ГРАО и ИО
25.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
 • съответният документ преведен и легализиран
Гл.специалист ГРАО и ИО
26.Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство
 • уведомително писмо от Областна дирекция;Полиция;
Гл.специалист ГРАО и ИО
27.Приемане и комплектуване на молба за установяване наличието на българско гражданство
 • молба по образец
 • удостоверение за раждане
 • заверено копие
 • снимка в ляв полуанфас 2 бр.
 • удостоверение относно гражданството по обр.
 • удостоверение относно начина и дата на напускане на страната по образец
 • документ за платена държавна такса в размер на 50.00 лв. по сметка на министерство на правосъдието
 • с/ка 3000173700, бин 6301301084,банков код- 66196611
Гл.специалист ГРАО и ИО
28.Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл. 7 от ЗГР   Гл.специалист ГРАО и ИО
29.Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от ЗГР   Гл.специалист ГРАО и ИО
30.Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”
 • молба свободен текст да началника на ТЗ ГРАО Стара Загора
Гл.специалист ГРАО и ИО
31.Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец
 • уведомително писмо от РДВР – оригинал и копие
 • удостоверителни документи от Министерство на правосъдието
 • удостоверение за раждане – оригинал и копие
 • заявление за постоянен адрес адресна карта
 • документ за самоличност
Гл.специалист ГРАО и ИО
32.Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ.
 • уведомително писмо от Областна дирекция „Полиция”
Гл.специалист ГРАО и ИО
33.Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес
 • молба – по образец
Гл.специалист ГРАО и ИО
34.Промяна на ЕГН на български гражданин
 • копие на актова книга за раждане
 • документ за самоличност копие от ЛРК – служебно се изисква
 • заверено заявление за постоянен адрес
Гл.специалист ГРАО и ИО
35.Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние от минали години
 • заявление
Гл.специалист ГРАО и ИО
36.Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние.
 • съдебно решение
 • удостоверителен документ
Гл.специалист ГРАО и ИО
37.Издаване на удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК (за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин)
 • заявление
Гл.специалист ГРАО и ИО
38.Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД „Население” за МВР
 • заявление
Гл.специалист ГРАО и ИО
39.Издаване на удостоверение за многодетна майка.
 • заявление
Гл.специалист ГРАО и ИО
40.Издаване на удостоверение за живородени деца.
 • заявление
Гл.специалист ГРАО и ИО
41.Изготвяне на пълномощни, декларации и други частни документи без определен материален интерес.
 • Устно
Гл.специалист ГРАО и ИО
42.Копирни услуги на граждани
 • Устно
Гл.специалист ГРАО и ИО
43.Изготвяне на:
 • Устно
Гл.специалист „Човешки ресурси и АО”
образец УП – 2    
образец 30    
44.Регистрация на местните поделения на вероизповедания в РБ   Гл.специалист „Човешки ресурси и АО”
45.Удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване   Кмет, заместник-кмет, секретар
46.Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа   Кмет, заместник-кмет, секретар
47.Удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощни по чл.37 от ЗЗД   Кмет, заместник-кмет, секретар

Документи

OPAC OK Solvit Дискриминация