04101 / 22 60 opan@mail.bg

Главен архитект

Иво Димитров Калинков

Стая № 24, Етаж 3, тел.:04101/2260

Функции

  • 1. Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
    2. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
    3. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство.
OPAC OK Solvit Дискриминация