04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой автобус употребяван за нуждите на общинска администрация Опан

Процедура номер: 37 / събота, 12 март 2016
Публична покана
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9051203
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация