04101 / 22 60 opan@mail.bg

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДО
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 
27 МИР-СТАРА ЗАГОРА

 

ДО
ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ 
И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

ДО 
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КУНЕВА!
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ!

Всички Общински съветници на Община Опан, обл. Стара Загора са загрижени за възпитанието на децата ни от Целодневна детската градина в с. Опан, се обръщаме към Вас за съдействие при разрешаване на проблема с бъдещото обучение на децата ни след предстоящото й закриване. Вярно е, че същата не отговаря на съвременните санитарно-хигиенните условия и противопожарните изисквания, но след закриването й Общината няма алтернатива, къде да продължи обучението на децата. В тази детска градина се извършва и обучението на деца от предучилищна възраст, чийто обучение е задължително. Същите не могат, да се преместят в Основното ни училище, което има статут на „Защитено“, тъй като там всички деца от Общината от горните класове учат целодневно и изградената транспортна схема за извозването им е в края на работния ден. Единствената ЦДГ, която ще продължи да работи е в с. Бял извор. Същата се намира в периферията на Общината, което предполага организирането на допълнителна транспортна схема и допълнителни финансови разходи. Тази детска градина е и с ограничен капацитет и не би могла пълноценно да осигури необходимите условия за работа и почивка на децата, след обединяването им.
 

В тази връзка се обръщаме към Вас за съдействие при разрешаване на този значим за Общината проблем. Една от възможностите е, чрез Държавния бюджет да ни бъдат отпуснати средства за довършване на започнатата през 2014г. и недостроената към момента детска градина в с. Опан, където до момента са финансирани близо 800 хил.лв. Тя е изградена до груб строеж и за довършването и оборудването й са необходими почти още толкова средства. 
 

Другата възможност е, отново чрез Държавния бюджет да ни се отпуснат целеви средства приблизително 500 хил.лв за основен ремонт на съществуващата ЦДГ с цел да отговаря на всички изисквания за пълноценната й дейност, която след ремонта и разширението й, би имала капацитета да обхване всички деца от Общината. 
 

Не на последно място е необходимо, чрез Министерството на Образованието и Науката да получим 3 автобуса, с които да обезпечим транспортната си схема, тъй като делегираните средства за транспорт не са достатъчни за същата.
През следващата учебна година е възможно част от децата, които сега посещават ЦДГ-Опан, да не се обучават поради липса на места в ЦДГ. Единствена алтернатива е същите да бъдат преместени в Стара Загора, което е допълнителен разход за общината, който не можем да си го позволим.
 

Уважаеми дами и господа Народни представители!
Уважаема госпожо Зам. Министър Председател 
и Министър на образованието и науката!
Уважаеми господин Министър на финансите!

 

Финансовите възможности на общината не позволяват сами да се справим с проблемите и затова се обръщаме към Вас за съдействие, тъй като това касае бъдещето на нашите деца!

 

OPAC OK Solvit Дискриминация