НАРЕДБА

№ 11

За пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Опан

 


I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази наредба определя основните изисквания за пожарната и аварийна безопасност и защитата на населението на територията на община Опан, обединява и конкретизира изискванията на най-важните нормативни и административни актове.

Чл.2 При осигуряване пожарната безопасност и защитата на населението на територията на общината, наред с настоящата наредба се прилагат и други нормативни актове за пожарна безопасност и защита на населението.

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3 Проектиране и строителство на сгради, помещения, съоръжения и инсталации, и тяхното преустройство, надстрояване, пристрояване, възстановяване, изменение на функционалното предназначение и техническо преоборудване се извършва по реда на Закона за устройство на територията при спазване разпоредбите на противопожарните строително-технически правила и норми.

Чл.4 /1/ Мероприятия с масово събиране на хора се провеждат само на предназначени за тази цел места.

/2/ Изключение по ал.1 се допускат след съгласуване с органите на РС”ПБЗН”.

Чл.5 /1/ Устройването на временни базари, изложби, сборове, панаири, циркове и др. прояви да се съгласува с РС”ПБЗН”, която се уведомява писмено 3 дни преди откриването на мероприятието.

/2/ Организаторите на мероприятието по ал.1 са длъжни да изпълняват указанията на органите на РС”ПБЗН” за съответната проява.

Чл.6 /1/ Изпълнителят на строителство на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен:

1. да даде незабавно сведения на РС “ПБЗН” и Дежурния в Общинския съвет за сигурност, за пътищата и улиците, които се разкопават;

2. да уведоми незабавно РС “ПБЗН” за евентуални повреди на водопроводи и горивопроводи, произлезли при работа.

/2/ Фирмите, стопанисващи водопроводната мрежа да дават ежедневно информация на дежурния в РС “ПБЗН” за състоянието на водопроводната мрежа на територията на общината.

/3/ Дежурния в телефонната централа на “БТК-ЕАД” на територията на общината да дава незабавно информация на дежурния в РС “ПБЗН” и

дежурния по “Общинския съвет по сигурност и управление при кризи”, при прекъсване на телефонните връзки с населените места в общината.

/4/ /Отм. Реш. № 36, протокол № 9/28.05.2008 г. на Обс Опан/

/5/ Дежурния по “Общинския съвет по сигурност и управление при кризи” да уведомява незабавно РС “ПБЗН” за прекъснати и затворени пътища от цялата пътна мрежа на територията на общината.

Чл.7 /1/ За населените места се монтират или възстановяват противопожарните хидранти, като съгласуването става с РС”ПБЗН”;

/2/ Към естествените водоизточници /реки, язовири и обществени кладенци/ на подходящи места кметовете на населени места, съгласувано с РС “ПБЗН” осигуряват подходи с трайна настилка с възможност за водовземане с противопожарните автомобили.

Чл.8 /1/ Фирмите, стопанисващи водопроводната мрежа в населените места са длъжни:

1. да поддържат изправността на противопожарните хидранти и указателните табели към тях;

2. при констатиране на неизправни противопожарни хидранти да уведомят РС “ПБЗН”;

3. в началото на есенно-зимния сезон да зазимят хидрантите, а през зимата да ги почистват от сняг.

/2/ Забранява се паркирането на превозни средства на по-малко от 10 метра до противопожарните хидранти.

Чл.9 /1/ Фирмите по почистването, съвместно с кметовете на населените места да определят пожаробезопасни места за разполагане на контейнерите и варелите за отпадъци и периодично да инструктират за противопожарните мерки работещите по хигиената.

/2/ Забранено е паленето на контейнери и варели за отпадъци и сметища, както и изхвърлянето на не загасена сгурия или пепел в тях.

/3/ Органите по ал.1 осигуряват и поддържат 10 метрова минерали зована ивица около сметищата, определени за населените места и вземат мерки за ограничаване достъпа до тях.

Чл.10 Паленето на отпадъци и огън за приготвяне на консерви и зимнина да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. Тези дейности да бъдат под непрекъснат контрол, като след приключването огнищата се загасят с вода.

Чл.11 3а гасене на големи и сложни пожари или ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи, по искане на началник РС”ПБЗ”, ведомствата, предприятията, фирмите и гражданите предоставят техника и специалисти. Разходите по използване на техниката и участниците се поемат от общината, ако не е уредено изрично в законов или подзаконов нормативен акт.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ

ОБЕКТИТЕ

Чл.12 Цялостната организация на дейностите в обектите се съобразява с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

Чл.13 Експлоатацията на обектите, ремонтните и други видове дейности се извършват в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Чл.14 / Отм. Решение № 36, протокол № 9/28.05.2008 год. на ОбС Опан/

Чл.15 Първоначалния, периодичния и извънредния инструктаж по пожарна безопасност в обектите се провеждат и документират съгласно действащата нормативна уредба и вътрешната организация по линия на ПБЗН.

Чл.16 Не се допуска използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от пожароопасни и взривоопасни обекти и производства.

Чл.17 Пожароопасните и взривоопасните места в обекти и помещения се обозначават с установените трайни знаци.

Чл.18 Заваръчни и други огневи работи в обектите се регламентира със заповед на ръководителя, съгласува се с РС”ПБЗН” и се осъществяват в съответствие с изискванията за пожарна безопасност при извършване на огневи работи.

Чл.19 /1/ Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с РС”ПБЗН”, съгласно Наредба №2 (ПСТН);

/2/ Противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене се поставят на видни и достъпни места и се сигнализират с установените трайни знаци;

3/ Противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене се поддържат от собственика им, съгласно указанията на производителя.

Чл.20 Местата за тютюнопушене в обектите се определят със заповед на ръководителя и се обозначават с установените трайни и поставени на подходящи места знаци.

Чл.21 /1/ 3а предотвратяване и ликвидиране на пожари във всички производствени фирми, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с РС”ПБЗН”.

/2/ Тези планове ежегодно се актуализират и проиграват практически от длъжностните лица в обектите.

Чл. 22 Обектите в зависимост от характера на извършваната в тях дейност се осигуряват с необходимите количества вода за противопожарни нужди.

Чл. 23. /1/ Територията на обектите се огражда и/или се предприемат други мерки за ограничаване достъпа на външни лица.

/2/Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.

/3/Собствениците на увеселителни и други обекти за масово пребиваване на хора да не допускат паркиране на пътни превозни средства пред евакуационните изходи на обектите.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА КЪМ

СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.24 Сградите, помещенията, работното оборудване, технологии, материали, свободните площи, броят на хората, евакуационните пътища и изходи трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност за съответната дейност. Чл.25 /1/ Сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене в зависимост от размерите и използването на сградите и помещенията, съдържащото се в тях оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максималния брой на пребиваващите.

2/ Видът, количеството, разполагането и обозначаването на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определя съвместно с органите на ПБЗН.

Чл.26 /1/ На видни места в административните, производствените и другите сгради за масово пребиваване на хора /над 50 човека/, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи и средствата за пожарогасене.

/2/ Пътищата за евакуация и изходите се означават с установените трайни знаци и сигнализация.

/3/ Всички врати по пътищата за евакуация, служещи за евакуиране на повече от 15 човека трябва свободно да се отварят отвътре навън и се означават с установените трайни знаци и сигнализация.

Чл.27 Не се допуска съхраняването на горими материали в под покривните пространства, таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват. Същите да се държат заключени и достъпа до тях да е ограничен.

Чл.28 В помещенията за дежурния персонал /дежурни стаи или стаи за охрана/ трябва да има писмени указания с противопожарни правила, конкретни за съответния обект.

Чл.29 /1/В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място; да почисти кошчета за боклук, да изключи апаратите, уредите, машините и съоръженията с които работи.

/2/ Пушенето да става само на определените за целта места.

Чл.30 В жилищните сгради не се разрешава:

1. ползуването на открит огън и пушенето в местата, където се съхраняват горими материали;

2. ползуването на открит огън /свещи, факли, кибрит/ за осветление в тавани, мазета и килери;

3. оставянето без наблюдение на горящи печки, камини, котлони;

4. ползуването на леснозапалими течности за разпалване на печки и огнища;

5. изхвърлянето на не загасена сгурия или пепел в близост до плевни, сеновали и др. горими постройки и материали;

6. прикрепване на сателитни чинии, радио и телевизионни антени към комините;

7. устройването на килери за дърва под вътрешни стълбища, в коридорите, входовете и изходите;

8. ползуването на електрически котлони, ютии, печки, сешоари, кафеварки и др. нагревателни прибори без наблюдение и без огнеустойчиви подложки; тези прибори задължително се изключват от контактите след свършване на работа с тях;

9. закрепване на електропроводници и кабели с гвоздеи, обвиване на лампите с горими абажури, окачването на дрехи върху електроприборите.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ

Чл.31 При проектиране, строежа и експлоатацията на електрическите уредби, инсталации, съоръжения, уреди и инструменти се спазват изискванията на нормите за пожарна безопасност.

Чл.32 /1/ Техническото състояние на електрическите съоръжения и инсталации трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.

/2/ При експлоатацията, ремонт и поддържането на електрическите инсталации, съоръжения и уреди, не се допуска:

1. обслужването от лица, които не притежават необходимата професионална подготовка;

2. използването на нестандартни и неизправни електрически уреди, апарати и инсталации и такива, не съответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

3. използването на електрически ютии, котлони, кафеварки, бързовари и други електронагревателни уреди в канцеларии, производствени и складови помещения, в здравни, учебни и детски заведения, офиси, магазини, хотели и обекти за масово събиране на хора извън специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед на ръководителя на обекта;

4. оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа отоплителни и нагревателни електроуреди, телевизори, радиоапарати и други електрически прибори.

Чл.33 След приключване на работното време електрическите инсталации – осветителна, контактна и силова /без дежурно и рекламно осветление и денонощни консуматори/ се изключват.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ,

ВЕНТИЛАЦИЯ И ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ

И УРЕДИ.

Чл.34 Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите и помещенията се проектират, изграждат и експлоатират при спазване на нормите за пожарна безопасност и техническите изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползуване.

Чл.35 Преди есенно зимния сезон отоплителните съоръжения, уреди и инсталации се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

Чл.36 Почистването на комините и отоплителните уреди /печки, камини, котли/ от сажди се извършва в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

Чл.37 /1/ Отворите за почистване на комините трябва да отстоят най-малко на 0,45 м. от горими конструкции и материали и плътно затворени с вратички от стоманена ламарина.

/2/ Горими конструкции/дървени греди, ребра, каси на врати, покривни обшивки и др./ трябва да отстоят най-малко на 0,1 м от телата на комините.

/3/ Допуска се допиране до телата на комина на горими подови настилки /дюшеме, паркет, первази/, ламперии и вградено обзавеждане, ако комините са измазани с негорима мазилка с дебелина най-малко 30 мм.

/4/ Отворите около комините в горими и трудногорими междуетажни и тавански подови конструкции трябва да бъдат запълнени с негорими материали.

/5/ Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините вертикално през подовите конструкции.

/6/ Не се допуска ползуването на димоотводните канали в комините за отдушници на аспиратори, скара и други подобни.

Чл.38 Зиданите печки /камини/ трябва да бъдат върху негорима основа. При горими подове те трябва да са на негорими конзоли, вградени в носещи стени върху плътна негорима изолация с дебелина до нивото на огнището най-малко 0,25 м.

Чл.39 Съхраняването на твърдо гориво в сградите се допуска в пристроени навеси с негорими покрития, към плътни негорими стени на сградите.

Чл.40 Устройството и експлоатацията на газовите съоръжения, уреди и инсталации трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 21 за устройство и безопасна експлоатация на газовите съоръжения и инсталации /Д.В., бр. 57/1990 г./.

Чл.41 /1/ Ползването на домакинските газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от лица, притежаващи необходимата квалификация и в помещения с постоянна естествена вентилация.

/2/ Не се допуска при употреба на газовите отоплителни и нагревателни уреди да се оставят без наблюдение.

/3/ Маркучите за свързване на преносимите газови уреди към бутилките трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат устойчиви на действието на пропан – бутана;

2. да са високо напорни и цели /без междинни връзки/;

3. краищата да са свързани към бутилката и прибора чрез скоби с болт или друго подобно устройство, осигуряващо пълна газонепропускаемост.

Чл.42 Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.

Чл.43 /1/ За откриване изтичане на газ да се използва сапунена вода.

/2/ Не се допуска откриване изтичане на газ чрез огън.

Чл.44 /1/ Преливането на ЛЗТ и ГТ по самотек между автоцистерни се разрешава само на определените за целта места при спазване на противопожарните изисквания.

/2/ Пълненето на вместимости от автоцистерни – резервоари на бензиностанции, котелни, фурни и други метални съдове за ЛЗТ и ГТ се разрешава при спазване на противопожарните изисквания.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ

ПРИБИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА

РЕКОЛТА

Чл.45 Всяка година през месец април Кмета на общината, по предложение на началник РС”ПБЗН” издава заповед за пожарната безопасност при прибирането и съхранението на селскостопанската реколта.

Чл.46 От настъпването на восъчна зрялост на житните посеви до окончателното прибиране на реколтата от полето пушенето и паленето на огън се извършва на обезопасени места, отстоящи от посевите най-малко на 50 м.

Чл.47 Паленето и изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи се забранява.

Чл.48 Използването на открит огън и тютюнопушене не се допуска в района на площадките и складовете за зърно и фураж.

Чл.49 Отм. Решение № 36, протокол № 9/28.05.2008 г. на ОбС Опан/

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Чл.50 Отм. Решение № 36, протокол № 9/28.05.2008 г. на ОбС Опан/

Чл.51 Ежегодно заповедите за обявяване на пожароопасния сезон се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване.

Чл.52 Отм. Решение № 36, протокол № 9/28.05.2008 г. на ОбС Опан/

Чл.53 /1/ Собствениците на гори и земи от горския фонд, лицата, извършващи ползвания от горите, както и собствениците на недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена близост до него, са длъжни да извършват противопожарни мероприятия по осигуряването на пожарната безопасност около или в тях за своя сметка.

/2/ Лицата по ал.1 са длъжни да участват в гасенето на горски пожари.

Чл. 54 /1/ Отм. Решение № 36, протокол № 9/28.05.2008 г. на ОбС Опан/

/2/ Кметовете на населени места са длъжни да осигуряват почистване от сухи треви, дървени отпадъци и други горими материали канавките и сервитутните ивици на пътищата от Общинската пътна мрежа.

Чл.55 Фирмите, стопанисващи електропроводи с високо напрежение, преминаващи през горския фонд са длъжни при тяхното строителство, ремонт и експлоатация да спазват правилата за пожарна безопасност.

Чл.56 Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите териториални органи инструктират членовете си за противопожарните правила в горите преди всеки излет.

Чл.57 Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горския фонд са длъжни да спазват противопожарните правила в тях.

Чл.58 Всяка година през месец април Кмета на общината, по предложение на началник РС”ПБЗН” издава заповед за пожарната безопасност в горския фонд.

Чл.59 /1/ Кметовете на населени места организират ежегодно групи за гасене на горски пожари, определят инструментите за гасене на пожар и сборния пункт при сигнал за пожар. Списъците се представят преди началото на пожароопасния сезон в държавното лесничейство и в РС”ПБЗН”.

/2/ В групите за гасене на пожар задължително се включват собствениците на гори и други недвижими имоти в горския фонд, живеещи на територията на кметството.

/3/ Кметовете организират транспортирането на групите и другите участници от местното население до пожара.

Чл.60 В гасенето на горски пожари задължително участват групите по чл. 67, служители на държавното лесничейство и служителите на РС”ПБЗН”.

Чл.61 Всяко лице, забелязало пожар в горския фонд, е длъжно незабавно да уведоми органите на РС”ПБЗН” и държавното лесничейство.

Чл.62 Забранява се паленето на огън в горския фонд освен на определените от държавното лесничейство и обезопасени за тази цел места.

Чл.63 Забранява се почистването на сечища чрез изгаряне на остатъци от сечта по време на пожароопасния сезон.

Чл.64 Забранява се паленето на сухи треви, отпадъци и стърнища във и на разстояние 100 м. от горския фонд по време на пожароопасния сезон.

IХ. / ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 36, ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 28.05.2008 ГОД. НА ОБС ОПАН/ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА .

Чл.65 Изм. с Решение № 36, протокол № 9 от 28.05. 2008 год. на ОбС Опан/ Физическите и юридическите лица на територията на общината са длъжни:

1. да спазват установените с нормативни актове правила и норми за пожарна безопасност;

2. да поддържат в техническа изправност собствената си противопожарна техника, уреди и съоръжения и да не създават условия за възникване и разпространение на пожари;

3. да оказват съдействие на органите на РС”ПБЗН” и участват в предотвратяването, гасенето и ликвидирането на пожари и аварии;

4. да предприемат незабавни мерки за съобщаване на РС”ПБЗН” при забелязан пожар и да участват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства;

Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.66 /1/ Кметът на общината отговаря за пожарната безопасност и защита на населението на територията на общината.

/2/ Изм. с Решение № 36, протокол № 9 от 28.05. 2008 год. на ОбС Опан/ В изпълнение на правомощията си по този член кметът издава писмени заповеди, които са задължителни за физическите и юридическите лица на територията на общината.

/3/ Отм. с Решение № 36, протокол № 9 от 28.05. 2008 год. на ОбС Опан/

Чл.67 Кметът на общината организира и провежда мероприятия за навременното разгласяване, разясняване и спазване изискванията на наредбата сред населението, държавните органи, организациите и юридическите лица на територията на общината.

Чл.68 Кметът на общината провежда мероприятия за повишаване готовността на населението за предотвратяване и действия при пожари и аварии.

ХI. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.69 Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност,съгласно чл. 22, ал.4 от ЗМСМА и ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл.70 Нарушителите на наредбата се наказват с глоба от 50 до 500 лева .

Чл.71 /1/ Изм. с Решение № 36, протокол № 9 от 28.05. 2008 год. на ОбС Опан/

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от служители на Общинска администрация, определени със заповед на кмета на общината.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 144 от Правилника за прилагане на Закона за МВР и влиза в сила от деня на приемането и.

2. Контролът по спазването на изискванията на наредбата се възлага на кмета на общината и на началник РС "ПБЗН" с.Опан.

Наредбата е приета с решение № 29 от протокол № 8 от 25.04.2008 год. на Общ.съвет Опан, изм. и допълн. с решение № 36 от протокол № 9 от 28.05.2008 год. на ОбС Опан