04101 / 22 60 opan@mail.bg

Председател

 

 

Елка Илиева Бонева

Стая №22, Етаж 3 

Телефон: 04101/2267 

Факс: 04101/2267 

Електрона поща: chairman@opan.bg

 

 

Председателят на общинският съвет:

1.свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2.координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3.провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани; 

4.подпомага съветниците в тяхната дейност;

5.представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6.удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8.упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

9.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

10.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

11.следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет; 

12.нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;

13.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

14.следи за спазване на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

15.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.