04101 / 22 60 opan@mail.bg

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. (1) Правилникът има за цел да осигури демократичност и прозрачност, гъвкавост и ефективност в организацията на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, гарантиране и закрила интересите на жителите на общината, публичност при вземане решения и тяхното изпълнение, отговорност и колегиалност.

Чл. 4. (1) Общински съвет Опан се състои от 11 съветници и заседава в сградата на Общинска администрация Опан всяка последна сряда от месеца.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината съобразно чл. 55 от този правилник.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл. 5. (1) Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове от своя състав с мнозинство от 6 общински съветници;
 2. одобрява общата численост и структура на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство от 6 общински съветници;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от 6 общински съветници;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от  присъстващите съветници;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство от 6 общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;
 6. определя с наредби:

а. размера на местните данъци при условията, по реда и в границите , определени в ЗМДТ с мнозинство от 6 общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

б. размера на местните такси и цени на услуги по ред, определен в ЗМДТ, с мнозинство от 6 общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;

 1. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметските наместници с мнозинство повече от половината от общия брой  съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;
 2. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с мнозинство от 6 общински съветници, което се отразява в протокола от заседанието;
 3. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с мнозинство от 6 общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;
 4. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда за Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 5. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
 6. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници;
 7. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;
 8. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието;
 9. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 6 съветници;
 10. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от 6 общински съветници;
 11.  приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
 12. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./обсъжда и приема решения по предложения на кметове  и кметски наместници по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от  присъстващите съветници;
 13. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от 6 общински съветници;
 14. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от  присъстващите съветници;
 15. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от  присъстващите съветници;
 16. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
 17. упражнява текущ и по следващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 18. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца с мнозинство от 6 общински съветници;
 19. приема решения за определяне размера на възнаграждението на общинския съветник с мнозинство повече от половината от общия брой  съветници (Решение №42/27.06.2012 г. по Протокол №7);

(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 8 общински съветници. Решението за освобождаване на обществения посредник се взема със същото мнозинство.

(3) В случаите по ал. 2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 6 общински съветници.

(4) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

(5) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

 

Чл. 6. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

Чл. 7. (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

            (2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия, което се удостоверява с подписване на клетвен лист. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кметски наместник се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл. 8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл. 9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

Чл. 10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 се избира комисия от трима общински съветници.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./Комисията утвърждава образец на интегрална бюлетина с имената на издигнатите кандидати  и плик, подпечатани с печата на общината.

Чл. 11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл. 12. (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина  с имената на издигнатите кандидати по утвърден образец.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./Всеки съветник гласува, като отбелязва в интегралната бюлетина името на предпочитания кандидат с „+“, „Х“ или „V“. Бюлетината се поставя в плик и той се пуска в урната.

(3) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина с отбелязването, указано в ал. 2.

(4) Недействителни са бюлетините, когато:

 1. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./e намеренa в урната без плик;
 2. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./в  плика има две или повече бюлетини с отбелязване за различни кандидати; 
 3. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./върху нея са дописани думи и знаци;
 4. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./не е по установения образец.

 

(5) Празните пликове  се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой  съветници. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой  съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл. 13. (1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

 1. подаване на оставка;
 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА;
 3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на правомощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 12 от правилника. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г.,изм. с реш. № 83 по Протокол № 8/14.05.2016г./ Интегралната бюлетина съдържа две полета – за прекратяването и против прекратяването.

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл. 14. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на общинския съвет се председателства от заместник председателя, а ако той отсъства от избран от Общинския съвет съветник.

Чл. 14 а /Нов с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./Общинският съвет по предложение на представител на група съветници избира от състава си заместник председател. Изборът е с явно гласуване и за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.

 

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 15. (1) Председателят на общинския съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи и отговаря за подготовката им;
 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани, сам или съвместно със заместник-председателя;
 4. подпомага общинските съветници в тяхната дейност;
 5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 6. удостоверява с подписа и печата на общинския съвет съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 7. осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
 9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
 12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната интернет страница на общината;
 13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
 14. следи за спазване на този правилник;
 15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
 16. изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение заседанието се ръководи от заместник председателя до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.

(3) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ За времето на отсъствието си Председателят на общинския съвет се замества от заместник председателя.

(4) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./Заместник председателят не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от общински съветник (Решение №42/27.06.2012 г. по Протокол №7).

Чл. 16. (1) Председателят на общински съвет има право на:

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.

(2) /изм. с реш. № 59 по Протокол №6 /30.032016г., изм. с реш. № 83 по Протокол № 8/14.05.2016г./ Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в размер на 45% от основната месечна работна заплата на кмета на общината при четири часов работен ден, при пет дневна работна седмица.

(3) Общинският съвет определя на председателя:

 1. допълнително възнаграждение, регламентирано по Кодекса на труда и други вътрешни нормативни актове в размер, определен за работещите по трудови правоотношения в общинска администрация, като за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита целият трудов стаж, придобит към момента;
 2. 20 (двадесет) платени неприсъствени работни дни годишно.

(Решение №42/27.06.2012 г. по Протокол №7; /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./).

Чл. 17. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Когато Заместник председателя замества Председателя на Общинския съвет:

 1. участва в изготвянето на проекта за дневен ред;
 2. подписва подробните протоколи от заседанията на общинския съвет;
 3. удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на общинския съвет, както и приемането им по надлежен ред, непосредствено след текста на акта;
 4. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани.

 

Чл. 18. /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ При отсъствие на Председателя на общинския съвет, заместник председателя изпълнява функциите на председател и ръководи сесията на общинския съвет.

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

 

Чл. 19. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 20. Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетва от новоизбраните общински съветници. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Чл. 21. (1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на следващото заседания, освен ако съветът реши друго;
 5. да получава от държавни органи, служби на Общинска администрация – Опан, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник, който се зачита за трудов стаж;
 7. да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си,  чийто размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой  съветници (Решение №42/27.06.2012 г. по Протокол №7).
 8. да получава пътни и други разноски, направени от него, във връзка с работата му в съвета.
 9. трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ За участие в заседание на общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 30% от средна брутна работна заплата на общинската администрация, а за участие в заседание на постоянните комисии получава възнаграждение в размер на 20% от средна брутна работна заплата на общинската администрация.

(3) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ За участие в заседание на временна комисия, след представяне на протокол от нейния председател до Председателя на ОбС, възнаграждението на общинския съветник се увеличава допълнително с 30 лева на заседание.

(4) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Средствата за пътните и стойността на билета и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл. 22. Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
 3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
 6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;
 8. да участва най-малко в една постоянна комисия на общинския съвет;
 9. на заседанията на общинския съвет и на комисиите да е с изключен мобилен телефон;
 10. писмено или устно да уведомява общинския съвет за отсъствие;
 11. да спазва Конституцията, законите на Република България, да се ръководи от интересите на жителите на община Опан и да работи за тяхното благоденствие.

Чл. 23. (1) Пълномощията на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни заседания на общинския съвет през годината;
 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянни му адрес извън територията на общината;
 8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;
 11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 12. при установяване на неизбираемост;
 13. при смърт.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 10 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила. 

(6) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 3, съответно – след постановяването на решението по ал. 4, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

(7) Ако в срока по ал. 6 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 6. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

 

 

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 24. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл. 25. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (например фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам преди общинският съвет да започне разискванията да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси общинският съвет може да отложи вземането на решението като избере анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл. 26. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл. 27. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си, или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага, или да причини другиму имотна вреда.

Чл. 28. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл. 29. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл. 30. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл. 31. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;
 2. забележка;
 3. порицание;
 4. отнемане на думата;
 5. отстраняване от заседание.

Чл. 32. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да друг начин.

Чл. 33. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 34. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени в чл. 26 – 30 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл. 35. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 31, т. 1 – 5 от правилника дисциплинарни мерки;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл. 36. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1.   възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2.   продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл. 37. (1) Отстранения от заседанието общински съветник по чл.36 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от който е отстранен.

(2) При неоправдано отсъствие от заседание на общинския съвет,  на  общинския съветник се удържа сума, равна на  определеното по чл.21, ал.2 възнаграждение.

                    (3)  Данните за удръжки по ал.  2 се вземат от присъствената книга. 

            (4) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 38. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Всяка група се състои от най-малко двама общински съветници.

(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл. 39. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл. 40. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при по следващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.

Чл. 41. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

 

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой  съветници. 

Чл. 43. (1) Постоянните комисии на Общински  съвет Опан са:

 1. Комисия по бюджет, стопанска политика , социална зашита, здравеопазване, образование, култура и спорт;
 2. Комисия по ТСУ, строителство, комунални дейности и екология;
 3. Комисия по ред, законност, безопастност на движението и жалби;

 

Чл. 44. (1) Постоянните комисии имат за задача :

1.   да проучват потребностите на населението, да провокират използването на разнообразни форми на идеи, дискусии, сравнения и оценка на алтернативите в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2.   да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3.   да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2)  Комисиите разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

Чл. 45. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три. 

(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл. 46. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл. 47. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

Чл. 48. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 /три/ работни дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща.

            (3) 3 /три/ работни дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и на интернет страницата на Община Опан.

(4) Комисиите заседават при необходимост;

Чл. 49. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл. 50. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината или от лица  с правомощия от нормативни актове.

 (2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл. 51. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

            (2) Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на не правителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл. 52. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделено кметство или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответното кметство или населено място.

Чл. 53. (1) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 54 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

(3) Представените по разискваните въпроси материали, документи, експертни оценки, проучвания и други се прилагат и описват в протокола и стават неразделна част от него.

Чл. 55 (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

(3) Решенията по становищата в комисиите се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

Чл. 56. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл. 57. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия,след отпадане на необходимостта от съществуването им.

Чл. 58. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

(3) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

 

 

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 59. (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

            (2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по тримесечни планове.

            (3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината и на интернет страницата на общината.

Чл. 60. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до ШЕСТ часа, което се разпределя в две части с пауза от ЕДИН час и с почивки по 30 минути за всяка част.

(3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до ДВА часа;

(4)  Всяка  регистрирана група общ. съветници има право да поиска веднъж на заседание почивка до 15 минути

Чл. 61. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат всяка последна сряда от месеца. Когато важни обстоятелства налагат да се проведе заседание, председателят на общинския съвет определя дата и уведомява общинските съветници чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, но не по-късно от три дни преди сесия.

(2) Най-малко ТРИ дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността  за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, и на официалната Интернет страница на общината;

Чл. 62. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко ТРИ работни дни преди датата на заседанието.

            (2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

            (3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “текущи” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание.

            (4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.

            (5) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в ПЕТ. дневен срок.

Чл. 63. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.62, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1.     настъпване на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2.     спазване на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

Чл. 64. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в ТРИ работни дни преди неговото провеждане.

(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане по чл. 63 (1)  от този правилник;

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в сроковете по горната алинея;

Чл. 65. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ При отсъствие на Председателя, заседанието се води от заместник председателя;

Чл. 66. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой  съветници.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл. 67. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл. 68. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от шест от общинските съветници, кмета на общината или Председателя на Общински съвет.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл. 69. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. 

            (2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на не правителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на не правителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл. 70. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група.

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до ПЕТ  минути. Такова право имат и съветници, които не членуват в група.

Чл. 71. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1.   прекратяване на заседанието;

2.   отлагане на заседанието;

3.   прекратяване на разискванията;

4.   отлагане на разискванията;

5.   отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 72. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл. 73. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 10. минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл. 74. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от ТРИ минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до .ТРИ реплики.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до ТРИ минути след приключване на репликите.

Чл. 75. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до10 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на ПЕТ минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много 3общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 76. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл. 77. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл. 78. (1) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл. 79. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес Питанията се правят в рамките на определеното време по чл. 62, ал. 3 от този правилник

            (2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на ПЕТ минути.

Чл. 80. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.81. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 10. минути. Прекъсване на заседанието не може да се иска по-рано от 1. Час лед започването му и по-късно от 30 мин. преди приключване на заседанието. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от 1 час;

Чл. 82. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 83. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

1.   вдигане на ръка,

2.   ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не”, “въздържал се”,

3.   или саморъчно подписване.

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по  утвърден образец.

Чл. 84. Предложение за гласуване по чл.83, ал.2, т.3 или за тайно гласуване може да бъде направено от 6 съветника или от една от групите общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл. 85. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл. 86. (1) Гласуването се извършва по следния ред:

1.   предложения за отхвърляне;

2.   предложения за отлагане на следващо заседание;

3.   предложения за заместване;

4.   предложения за поправки;

5.   обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6.   предложения за допълнения;

7.   основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 87. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 88. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 89. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в срок от три работни дни след заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях. и те стават неразделна част от протокола;

Чл. 90. (1) /Нова с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ В три дневен срок от провеждането на заседанието на ОбС, председателят изпраща протокола по електронна поща на всеки общински съветник.

(2) Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл. 91. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 92. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници, кмета на общината и лица с правомощия от нормативни актове.

(2) Всички намерения за  проекти по инфраструктура да бъдат  внесени за предварително разглеждане в Общинския съвет, преди да бъдат финансирани.

            (3) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл. 93. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

            (3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл. 94. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от ДВА работни дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

            (2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от ДВА работни дни от тяхното внасяне.

            (3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл. 95. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.62, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.61, ал.1 и чл.62, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разглеждани.

            (2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл. 96. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл. 97. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго, а на общинските съветници извлечение от приетите решения. Председателят на съвета и Протоколиста отговарят за достоверността на съдържанието на Протокола.

Чл. 98. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

            (2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл. 99. Общинският съвет със свое решение може да създаде работни (експертни) групи за осъществяване на своите правомощия, произтичащи от нормативни актове или от негови решения, които да подпомагат работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в работните (експертни) групи.

Чл. 100. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

            (2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

            (3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез обяви                                 и Интернет решението по ал. 2 най-малко ПЕТ дни преди датата на обсъждането.

            (4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл. 101. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл. 102  Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл. 103. (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

            (2) Проектът за общинския бюджет се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 5/пет/ дни от разпределянето му.

(3)  При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.

(4)     Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

 

Чл. 104. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

            (3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл. 105. (1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон.

(3) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

            (4) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.106 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 2 пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове.

 

 

 

 

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 107. (1) .Контролът по изпълнение на приетите актове на Общински съвет – Опан се извършва чрез изпращане от Кмета на община Опан до Председателя на Общински съвет на административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им

            (2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл. 108. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл. 109. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл. 110. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на  кмета питането в двудневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл. 111. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл. 112. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 20 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл. 113. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола и са неразделна част от него.

Чл. 114. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета или от упълномощено от него лице.

Чл. 115. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл. 116. (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

т.1 Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

т.2 Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

т.3 Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

т.4 Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

т.5 Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

т.6 Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

т.7 Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

т.8 Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

т.9 Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

т.10 Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

т.11. За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

(2) .  Становищата за отмяна на актовете на кмета  се включват за разглеждане в следващото заседание, което се провежда в срока по ал. 1”

Чл. 117  Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети , дейности сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Чл. 118. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство,  когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

Глава единадесета

Взаимодействие между общинския съвет и общинската администрация

Чл. 119. (1) Кметът на общината може да присъства на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказва при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета, съобразно сроковете по този правилник.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

 (4) Правомощията на Кмета на Общината във връзка с общинското имущество се определя с Наредба приета от Общинския съвет.

(5) Функциите на Кмет на населеното място, което е център на Общината, се изпълняват от Кмета на Общината.

Чл. 120. Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

Чл. 121. Секретарят на общината организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината.

Чл. 122. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) /изм. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствието си. При неговото отсъствие функциите му се изпълняват от заместник председателя.  

Чл. 123. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл. 124. (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

(3)Общински съвет – Опан одобрява подписаните споразумения за общинско сътрудничество в случаите на чл.59 от ЗМСМА. Споразуменията за общинско сътрудничество трябва да отговарят на изискванията на чл.61 от ЗМСМА.

Чл. 125. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

            (2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

            (3) Длъжностните лица в Общината са задължени да предоставят на комисиите на Общинския съвет необходимата информация по всеки разглеждан проблем.

            (4) /Нова с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Искането на информация се осъществява чрез кмета на общината или негов заместник.

Чл. 126. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

            Чл. 127. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1.   осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2.   осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3.   осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4.   осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

5.   изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл. 127А. (1) /Нова с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Общинският съвет и общинската администрация имат единна деловодна система.

(2) /Нова с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Постъпилата и заведена в тази система кореспонденция за Общинския съвет се докладва незабавно на Председателя на Общинския съвет.

(3) /Нова. с реш. №59 по Протокол №6/30.032016г./ Изходящата кореспонденция на Общинския съвет и неговия Председател също се извежда в общата деловодна система.

Чл. 128. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите с право на съвещателен глас и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

 

Чл. 129. (1) Кметските наместници:

1.   организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

2.   упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3.   предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

4.   предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

5.   организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;

6.   водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;

7.   отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;

8.   представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.

(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

Глава дванадесета

Финансово осигуряване

Чл. 130. (1) Общинския съвет има свой бюджет за издръжка и организационни разходи.

         (2) Отчет по изпълнението на средствата определени за Общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от Общинския съвет.

 

 

Глава тринадесета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Чл.131 (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия;

(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството предоставяните от общината услуги на населението,  да повиши ефективността им  или да намали цената на услугите; 

         (3) За постигане на целите по ал.2, общинските съвети могат да провеждат съвместни сесии по ред , определен в този правилник.

Чл.132 Общинският съвет одобрява споразумение за общинско сътрудничество при спазване на изискванията на чл.61,ал.2 от  ЗМСМА.

Глава четиринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

§ 2. Един екземпляр от този правилник се предоставя на всеки общински съветник,на кмета на общината,на секретаря на общината и кметските наместници.

§ 3 Този Правилник и решенията, съставляващи неразделна част от него, могат да се изменят по предложение на общински съветник.

§ 4. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 1.07.2012г. и отменя досега действащия Правилник на Общински съвет – Опан, утвърден с решение № 22 от Протокол № 6/29.02.2008г.  на Общински съвет – Опан.

§ 5.Настоящият правилник е приет на заседание на Общински съвет – Опан  с решение № 42 от Протокол № 7/27.06.2012г. и е подпечатан с печата на Общински съвет - Опан. Изм. с решение № 49 от Протокол № 8/25.07.2012г. Изм. с Решение № 156 от Протокол № 24/28.01.2014г. Изм. с решение № 59 от Протокол № 6/30.03.2016г. Изм. с решение № 83 по Протокол № 8/14.05.2016г.

 

 

           

Протоколист: –––––/п/––––––       Председател ОбС Опан : _____/п/_______

      /Мария Димитрова/                                           / инж. Румяна Динева/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!