04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за общинската собственост, действащите закони и подзаконови нормативни актове да определи реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост и конкретните правомощия на Кмета на общината.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.

Файлове:

Naredba №2.docx Naredba №2.docx