04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

 

НАРЕДБА № 7

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАН

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ I

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

            Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Опан.

         Чл.2.(1) На територията на общината се събират следните местни такси :

         1. за битови отпадъци;

         2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и терени с друго предназначение;

         3. за ползване на детски градини и други общински социални услуги;

         4. за технически услуги;

         5. за административни услуги;

         6. други местни такси, определени със закон.

         (2) За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал.1, Общинският съвет с настоящата Наредба определя цена.

         (3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

         Чл.3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

         (2) Местните такси и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

         Чл.4.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

         1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата.

         2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

 

         3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

         (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

         Чл.5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала; материални, транспортни, режийни, консултански, инвестиционни; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно в съответните раздели на Наредбата.

         (2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

         Чл.6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинския съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

         (2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

         Чл.7. Лицата, неползващи дадена услуга през съответната година или през определен период от нея, заплащат такса само за периода на ползване на услугата.

         Чл.8.(1) (Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.) Общинският съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

         (2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

         Чл.9.(1) (Изм. – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация.

         (2) Приходите по ал.1 постъпват в общинския бюджет.

         Чл.10. Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

РАЗДЕЛ I I

 

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

 

            Чл.11. Промените в размера на местните такси и цени на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

         Чл.12.(1) Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

         (2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

         1. оценка доколко определените такси и цени отразяват промените в разходите по предоставяне на дадена услуга;

         2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

         3. предложение за подобряване на администрирането на таксите.

Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за:

         1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

         2. броят на ползвателите на предоставената услуга;

         3. изключенията от общата политика ( преференции );

         4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ I

 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

         Чл.14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

         Чл.15. (1) /Изм. и допълнена – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 г./ - Таксата се заплаща от:

         1. Собственика на имота.

         2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване.

         3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия.

4. Собственика на сграда или временна постройка, построена върху държавен или общински урегулиран поземлен имот.

(2) / Нова – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год./ Когато недвижим имот, за който се дължи такса за битови отпадъци и правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат такса за съответните части, които притежават. Всеки от съсобствениците на имота може да плати такса за битови отпадъци на целия имот, за своя сметка или за сметка на останалите.

Чл.15а/ Нов – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 г./

(1). За новопостроените или придобити по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограничено вещно право, уведомява за това писмено Община Опан в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството чрез декларация по чл.14 от ЗМДТ.

 (2). При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определянето и размера на такса за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено общината по реда и срока по ал.1.

 Чл. 15б / Нов – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год./

 (1). За новопостроени сгради таксата се заплаща от началото на месеца, следващ месеца през който са завършени или е започнало използването им.

  (2). При прехвърляне на имота преобретателя дължи такса за битови отпадъци от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако таксата е платена авансово от прехвърлителя.”.

 Чл. 15в / Нов – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год./

 

(1). При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаването от облагаеми в необлагаеми и обратно, задължените за такса за битови отпадъци лица уведомяват за това общината в двумесечен срок.

(2). В случаите по ал.1 задължението за плащане на такса за битови отпадъци се прекратява, съответно възниква от началото на месеца, следващ месеца в който е настъпила промяната.
            (3). За сгради подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 15г/ Нов – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год., изменен с решение № 115 по Протокол № 22 от 10.02.2006 г./

 

(1) (Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.) Освобождават се частично от заплащане на такса за битови отпадъци:

 Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта на сметосъбиране и сметоизвозване както и за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци собствениците или ползвателите на имоти, които не се използват през цялата година. Освобождаването се осъществява на основание подадена декларация в общинска администрация Опан от собственика или ползвателя до 20 декември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота, по образец съгласно Приложение № 1.

(2). Декларациите по предходната алинея се приемат и завеждат в отделен регистър, като проверката на обстоятелствата посочени в тях се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

         Чл.16. Таксата се определя в годишен размер на база данъчната оценка на имота за всяко населено място въз основа на одобрена план - сметка, включваща необходимите разходи за:

         1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

         2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

         3. (Изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г., изм. и доп. с реш. №20 по протокол № 3 от 29.12.2015г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

         4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл. 16а/ Нов – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год., изменен Решение № 163 по Протокол № 32 от 30.01.2007 год./

 

Чл.16а (1). (Изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г., изм. и доп. с реш. №20 по протокол № 3 от 29.12.2015г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) Размера на таксата за битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на граждани, застроените и урегулирани поземлени имоти, както и за жилищните имоти на предприятията, организациите на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя както следва:

1. За селата Опан, Бащино, Бял извор, Бяло поле, Венец, Васил Левски, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Столетово, Средец, Тракия, Ястребово в размер на 4.0 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите по чл. 20 от ЗМДТ
         В това число за :

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други – 0.70 на хиляда.

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1.20 на хиляда;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците”  – 0.80 на хиляда;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване – 1.30 на хиляда.

2. (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г., изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г., изм. и доп. с реш. №20 по протокол № 3 от 29.12.2015г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) Таксата за битови отпадъци за притежаваните сгради, урегулирани поземлени имоти, собственост на предприятия, физически и юридически лица осъществяващи стопанска дейност, както и за нежилищните имоти на организации на бюджетна издръжка и други собственици на такива имоти се определя в размер на 4.5 на хиляда върху данъчната оценка, определена по реда на чл.21 от Закона за местните данъци и такси разпределени както следва:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други –1,0 на хиляда.

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1,35 на хиляда;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 1,0  на хиляда;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване – 1.15 на хиляда.     

Чл.17.(1) Чл.17 (1) (Изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г.) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.

         (2) (Изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г.) На предплатилите в срок от 1 март да 30 април за цялата година, се прави отстъпка от пет на сто.

         (3) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16.

 

 

РАЗДЕЛ II

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

Чл.18.(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата.

Чл.19. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) (1) За ползване на пазари и други общински терени с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

1. на квадратен метър:

а. на ден - 1.10 лв.

б. на месец - 16.50 лв.

2. за продажба с кола, впрегната с добитък - на ден - 3.30 лв.

3. за продажба от лек автомобил - на ден - 5.50 лв.

4. за продажба от товарен автомобил или ремарке - на ден - 11.00 лв.

(2) За ползване на общински терени с цел търговия с промишлени стоки таксата се събира в увеличен размер - три пъти по-висок от размера на таксите по ал.1, т.1.

Чл.20. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, будки и павилиони се събира такса на квадратен метър:

1. на ден - 0.60 лв.

2. на месец - 6.60 лв.

Чл.21. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден - 2.20 лв.

Чл.22. За ползване на места, върху които са организирани стрелбища, панорами, моторни люлки и други се събира такса на квадратен метър на ден - 0.30 лв.

Чл.23. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за временно разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър за месец или част от месеца - 0.50 лв.

Чл.24. За ползване на общински терени за търговия с горивни и строителни материали се събира такса на квадратен метър на месец - 0.40 лв.

Чл.25.(1) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(2) При ползване на мястото повече от един месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.

(3) При промяна в размера на ползваната площ таксите се определят по реда на чл.19 - чл.24.

 

 

РАЗДЕЛ III

 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ / Изм. и доп. – Решение № 163 по Протокол № 32 от 30.01.2007 год.

 

Чл.26.(1) (Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г., изм. с реш .№ 63 по Пртокол № 6 от 30.03.2016г., в сила от 01.04.2016г.) За ползване на целодневни детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на 20.00 лв.

(2) Размерът на таксата се заплаща с тридесет на сто намаление за:

1. дете с един родител;

2. дете с родител инвалид;

3. (Нова – Решение №79 по Протокол №12 от 30.11.2012 г.) дете с 50% или над 50% увреждания.

(3) Когато две или повече деца  с един родител или родител инвалид са приети в едно или в различни детски заведения от общината, таксата за всяко дете се заплаща с петдесет на сто намаление.

(4) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения от общината, таксата за второто се заплаща с   петдесет на сто намаление.

(5) Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на тридесет на сто намаление за първото и петдесет на сто намаление за всяко следващо.

(6) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение. В този случай таксата се изчислява пропорционално на работните дни в месеца.

(7) За ползване на намалението по ал.2, 3 и 4 и 5 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

(8) Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.

Чл.27. (Изм. – Решение №49 по Протокол №11 от 30.07.2008 г., в сила от 01.08.2008 г.; Изм. – Решение №96 по Протокол №14 от 27.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г.; Изм. – Решение №75 по Протокол №8 от 14.05.2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (1) Лицата, ползващи услугата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от четиридесет на сто от личните им доходи, разхода за  ветераните от войните е за сметка на общинския бюджет.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за ел. енергия и вода.

(3) Месечните разходи се намаляват с:

1. Транспортните разходи за разнасяне на храната – разходът е за сметка на общинските приходи.

2. Даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето. Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи и спестявания.

 

Чл.28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет както следва:

- таксите по чл.26 - до десето число на месеца, следващ месеца, за който се дължат;

- таксите по чл.27 - до двадесет и пето число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

РАЗДЕЛ IV

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Чл.29. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториално и селищно устройство, архитектура, строителство, благоустройство, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.30. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Чл.31. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. (Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на скица на недвижим имот:

а) за сделка – 9.00 лв. / с приходна квитанция / за формат А4;

 • 15,00 лв. за формат А3;
 • 40,00 лв. над формат А3;

б) за експлоатационните  дружества – 6.00лв. / с приходна квитанция /

2. (Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване - 17.00 лв. / с приходна квитанция / за формат А4;

 • 33,00 лв. за формат А3;
 • 55,00 лв. над формат А3.”

3. (Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца - 5.50 лв. /с приходна квитанция/

4. (Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г. Отм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.)

5. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство - 5.50 лв.

6. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - 5.50 лв. за първа страница плюс 0.50 лв. за всяка следваща страница.

7. (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други - 22.00 лв.

8. (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт или преустройство на съществуващи обекти, сгради или помещенията в тях, както следва:

 • за обекти І категория – 220,00 лв.
 • за обекти ІІ категория – 200,00 лв.
 • за обекти ІІІ категория – 165,00 лв.
 • за обекти ІV категория:
 • до РЗП 100 кв.м – 77,00 лв.
 • от РЗП 101 до 300 кв.м – 132,00 лв.
 • над РЗП 301 кв.м – 165,00 лв.
 • за обекти V категория:
 • до РЗП 100 кв.м – 33,00 лв.
 • от РЗП 101 до 300 кв.м – 65,00 лв.
 • над РЗП 301 кв.м – 110,00 лв.

Чл.32.(1) Срокът за извършване на техническите услуги е петнадесет дни, ако не е определен с друг нормативен акт.

(2) За извършване на бърза услуга до седем работни дни таксата се удвоява, а за експресна услуга - до два работни дни - таксата се заплаща в троен размер.

(3) При неспазване на срока по ал.1 и ал.2 размерът на таксата се намаля с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от тридесет на сто от пълния и размер.

(4) Таксите за технически услуги по реда на чл.31 и цените на технически услуги в Приложение № 1 от № 23 до № 44 включително се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

РАЗДЕЛ V

 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

 

Чл.33. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. (Изм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение за наследници – 4,00 лв.

2. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение за идентичност на имена - 2.00 лв.

3. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 3.00 лв.

4. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт - 3.00 лв. / с общински таксови марки /.

5. (Изм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г., изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение за семейно положение - 1.00 лв.

6. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за издаване на удостоверение за родствени връзки - 3.00 лв.

7. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) за адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес - 3.00 лв.

8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България - 7.00 лв.

9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях е от българска народност - 2.00 лв.

10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 3.00 лв. / общински таксови марки /.

11. (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) За всички други видове удостоверения по искане на граждани - 2.00 лв.

12. за преписи от документи - 1.00 лв. на страница.

(2) Срокът за извършване на административните услуги е три работни дни, освен ако с нормативен акт не е определен друг срок.

(3) За извършване на експресни административни услуги по искане на граждани в рамките на четири часа таксата се заплаща в двоен размер в случаите по ал.1 т.т.1,2,3,4,5,6 и 11.

(4) Таксите се заплащат при подаване на заявлението за извършване на услугата.

Чл.34.(1) По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща следната такса:

1. настаняване под наем в жилищни имоти - 1.00 лв.

2. настаняване под наем в нежилищни имоти / без търг или конкурс / - 5.00 лв.

(2) Таксата се заплаща при подаване на заявлението за извършване на услугата.

Чл.35. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер 5.00 лв.

Чл.36.(1) ( Изм. и доп.– Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; отм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

1. (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г. отм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

1.1. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

1.2. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

2. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

2.1. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

2.2. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

3. (Нова – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

(2) (Изм. – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

(3) (Изм. – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

(4) (Изм. – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; отм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

(5) (Изм.– Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.; Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

Чл.36а (Нов – Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г)

 (1) Цените на таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, по Закона за лечебните растения, както и цените на таксите за странични ползвания по  Закона за горите се определят съгласно Приложение №2 от настоящата Наредба.

(2) Цената на таксата на корен за дърва за горене и вършина се определя съгласно Приложение №3 от настоящата Наредба.

          (3) Издаването на позволителни се регламентира в Закона за лечебните растения и Закона за горите. Заплащането на съответната такса става в община Опан.

 

Чл.36б /Нов – Решение № 123 по протокол № 23 от 31.03.2006 год.,изм. И доп. Решение № 128 по протокол № 25 от 28.04.2006 год. в сила от 01.01.2007 год./ ( 1 ) За притежаване на куче се заплаща годишна такса – 3 лева.

(2) Годишната такса се заплаща в срок до 31 март на текущата година.

(3) (отм. Решение № 128 по протокол № 25 от 28.04.2006 год.)

Чл.36в ( Нов Решение № 163 по Протокол № 32 от 31.01.2007 год.)

        (1) (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.) За издаване на удостоверение за данъчна оценка на имоти се заплаща такса в размер на 5,00 лева на имот.

       (2)Срокът за издаване на  удостоверението за данъчната оценка е съгласно чл.3 от Приложение № 2 към ЗМДТ – 2 седмици от подаване на молба по образец.

        (3)За извършване на експресна услуга в рамките на работния ден таксата се заплаща в двоен размер.

         (4) (Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) За извършване на бърза услуга в рамките на три работни дни таксата е 8,00 лева.

Чл. 36г. /Нов – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г./ (1) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделската земя се определя в зависимост от:

 1. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация изготвен съгласно „Наредбата за категоризиране на земеделските земи и промяната на тяхното предназначение“;
 2. Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
 3. Местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториално устройство на Република България;
 4. Вид на обекта;
 5. Възможност за напояване;

(2)  Размерът на таксата се определя по следната формула:

           

                   Т = СББ х Кплощ х Кк х К пол

       

                   Където,

                   Т – таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);

                СББ – среден бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия. За некатегоризирана земя СББ е 2,5;

                Кплощ – коефициент за площта на земята необходима за обекта;

                Кк – коефициент за категорията на населеното место;

                   Кпол – коефициент за поливност.

(3) (Изм. и доп. с реш. № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера необходим за обекта и от вида на обекта, както следва:

          1. за обекти по чл. 36г.а., ал. 1:

              а) при площ до 1 дка, включително – 2.2

           б) при площ над 1 до 5 дка, включително – 3.3

           в) при площ над 5 до 10 дка, включително – 4.4

           г) при площ над 10 дка – 5.5

    

           2. за обекти по чл. 36г.а., ал. 2 независимо от размера на площта която се засяга – 2.0

(4) За имоти които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по ал. (3) се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

 (5) Коефициентът за категорията на населеното место се определя в зависимост от населеното место и вида на обекта както следва:

Групи по категории

Вид на обекта по чл. 36г.а., ал. 1

Вид на обекта по чл. 36г.а., ал. 2

 

1

2

3

Земи в землищата на населени места от 3-та категория

13.00

1.20

 Земи в землищата на населени места от 4 и 5 категория

9.00

0,80

Земи в землищата на населени места от 6 до 8 категория

6.00

0,50

 

             

(6) за линейни обекти коефициентът за категоризация на населеното место е 1,00

(7) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,2, а при неполивни – 1,00

Чл. 36г.а. /Нов – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г./ (1) При промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на търговски, производствени, складови, административни, курортни, туристически и спортни обекти; на жилищни и вилни сгради; на паркинги и гаражи, размерът на таксата се определя па реда на чл. 36г., като се ползва съответния коефициент в колона 2 на таблицата.

 (2) При промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на здравни обекти, обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със социално значение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда, отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти от значение за националната сигурност и отбраната; обекти държавна и общинска собственост, размера на таксата се определя по реда на чл. 36г., като се ползва съответния коефициент от колона 3.

Чл. 36г.б. /Нов – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г./ (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, който ще се строи в земеделската земя от общинския поземлен фонд, след положително решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.

 (2) Размерът на таксата по чл. 36г. за всеки конкретен обект се определя въз основа на протокол на комисията назначена от кмета на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвеститора на обекта по реда на АПК.

(3) Таксата се заплаща еднократно в 30 дневен срок от връчване на протокола по предходната алинея.

Чл. 36д. /Нов – Решение №35 по Протокол №5 от 25.04.2012г./ Такса за регистрация на ППС с животинска тяга в размер на 10 лв.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл.37. За всички услуги, предоставени от общината, които не са регламентирани със закон, се определят цени съгласно Приложение № 1 от настоящата Наредба.

Чл.38. (1) Цените на услугите се формират на основа на разходите, направени от общината за предоставянето им.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.39.(1) Услугите предоставяни от общината могат да бъдат:

1. обикновена;

2. бърза;

3. експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

1. технически - съгласно чл.32 от настоящата Наредба;

2. административни - съгласно чл.33, ал.2 и 3 от настоящата Наредба

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл.40 и заплащане на цената за съответния вид услуга.

Чл.40. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.41. При неспазване на сроковете по чл.39, ал.2 размерът на цената на услугата се намаля с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от тридесет на сто от пълния и размер.

Чл.42. При предсрочно прекратяване на предоставено право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

ГЛАВА ТРЕТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.43. (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.01.2009г.)

Чл.44. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от управомощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.45. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на тази Наредба:

1."Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретния ползвател не може да бъде определен.

2."Ползватели" са физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена трудоспособност над деветдесет на сто с определена чужда помощ;

б. помощите, определени с акт на министерския съвет;

в. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж;

г. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината и управомощените със заповед от него лица.

§3. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила седем дни след приемането и.

§4. Размерът на таксата за битови отпадъци по глава втора, раздел първи за 2003 год. е определен съгласно Решение на ОбС № 69/17.12.2000г. на един промила върху данъчната оценка на имотите.

§5. С прилагането на тази Наредба се отменят:

1. Решение № 105 по протокол № 28 от 18.01.2002 год. на Общински съвет Опан.

2. Решение № 61 по протокол № 16 от 07.11.2000 год. на Общински съвет Опан.

3. Решение № 174 по протокол № 29 от 20.05.1999 год. на Общински съвет Опан.

§6 Настоящата Наредба е приета с Решение №152 по Протокол №39/06.03.2003г. на Общински съвет Опан; изм. с Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г. на Общински съвет Опан; изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; изм. и доп. – Решение №75 по протокол №15 от 18.03.2005г.; изм. И доп. – Решение № 108 по Протокол № 20 от 29.11.2005 год.,;изм. и доп. – Решение № 115 по Протокол № 22 от 10.02.2006 год.;изм. и доп.- Решение № 123 по Протокол № 23 от 31.03.2006 год.;изм. и доп. – Решение № 128 по Протокол № 25 от 28.04.2006 год.;изм. и доп. – Решение № 163 по Протокол № 32 от 30.01.2007 год.; изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.; изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. и доп. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.; изм. и доп. с Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г.; доп. с Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.; доп. с Решение №35 по Протокол №5 от 25.04.2012 г.; доп. с Решение №79 по Протокол №12 от 30.11.2012 г.; изм. и доп. с Решение №96 по Протокол №14 от 27.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г.;изм. и доп. с Решение № 20 по Протокол № 3 от 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г., изм. с Решение № 63 по Протокол № 6 от 30.03.2016г., в сила от 01.04.2016г.; изм. и доп. с Решение № 75 по Протокол № 8 от 14.05.2016г., в сила от 01.05.2016г.; изм. и доп. с Решение № 154 по протокол № 14 от 28.12.2016 г.

 

§7. Крайният срок за подаване на декларации по чл.15г, ал. 1,  за 2006 г. е 30.12.2005 г. - отменя се

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ОПАН:

                                                    /Елка Бонева/

 

Приложение № 1 към чл.37

(Изм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г.;

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г)

(Изм. -  Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.)

                                   (Изм. – Решение № 123 по Протокол № 23 от 21.03.2006 г)

(Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.)

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.) (Изм. и доп. – Решение №138 по Протокол №25/29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

(Доп. с Решение №197 по Протокол №34/ 28.01.2011г., в сила от 01.02.2011г.)

(Доп. с Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.)

        (Изм. – Решение №96 по Протокол №14 от 27.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г.)

        (Изм. – Решение №75 по Протокол №8 от 14.05.2016 г., в сила от 01.05.2016 г.) (Изм. и доп.-Решение № 154 по Протокол № 14 от 28.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

 

СПИСЪК

НА ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

по ред

Видове услуги

Цена

/лв/

 

административни

 

1

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори.

2.00 за първа страница плюс 0.50 за всяка следваща

2

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка.

1.00

3

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.

 

2.50

4

Издаване на удостоверение за многодетна майка.

1.00

5

Издаване на удостоверение за припознаване на дете.

1.00

6

Издаване на удостоверение за живо родени деца.

1.00

7

(Изм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Изготвяне на:

образец УП – 2

образец 30

 

 

 

5.00

4.00

8

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Изготвяне на пълномощни, декларации и други частни документи без определен материален интерес.

 

2.00

9

Копирни услуги на граждани.

0.15 на страница

10

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Попълване приложение на данъчна декларация.

 

4.00

11

(Отм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.)

 

12

(Отм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г)

 

13

(Отм. Реш. № 123 по Протокол № 23 от 31.03.2006 год.

 

14

 (Отм. Реш. № 123 по Протокол № 23 от 31.03.2006 год./.

 

15

 (Отм. Реш. № 123 по Протокол № 23 от 31.03.2006 год.

 

16

Дубликат на диплома за завършена степен на образование.

5.00

17

Дубликат на свидетелство за завършен клас.

5.00

18

Такса за ползване на училищен стол за граждански мероприятия:

а) при ползване на стола

б) при ползване на стола и кухнята

 

10.00

20.00

19

Такса за ползване на маси-общинска собственост за търговия:

а/ на ден

б/ на месец

 

3.00

25.00

20

Бланки:

а) заявление за  разрешение

б) заявление за категоризация и промяна на работно време на търговски обект

в) (Отм. – Решение №19 по Протокол № 4 от 27.02.2004г.)

 

1.00

1.00

 

21

Заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.

5.00

22

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот или земеделска земя.

5.00

22 а

(Нова – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и лози по ЗОСИ:

а) за едно дърво или 1 дка лозя

б)за всяко следващо дърво или декар лозя

 

 

 

 

5.00

0.50

22 б

(Нова – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Извършване на маркировка на добита дървесина и издаване на превозен билет или удостоверение за превоз, съгласно чл.131б от ППЗГ:

а) за едно дърво

б) за всяко следващо

 

 

 

 

6.00

1.00

22в

(Нова - Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г.; Изм. и доп. – Решение №96 по Протокол №14 от 27.02.2013 г., в сила от 01.03.2013г. ) Издаване на удостоверение за декларирани данни

1.00

 

технически

 

23

Издаване на удостоверения за статута на имоти частна собственост.

5.00

24

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Издаване скица за линеен обект.

 

12.00

25

(Изм. - Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)  Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

 

 

6.00

26

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

За оценка за съответствие на инвестиционен проект от общински експертен съвет :

а/ (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

  сгради и съоръжения I и II категория

б/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

 сгради и съоръжения III и IV категория

в/ (Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

сгради и съоръжения V категория

г/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

д/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

е/ (Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

ж/(Отм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

з/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

 съгласуване на инвестиционен проект, за който е представен комплексен доклад, съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ

и/(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

съгласуване без оценяване на инвестиционен проект във фаза”идеен проект”, който не е основание за издаване на разрешение за строеж

 

 

 

 

 

 

220,00 лв.

 

120,00 лв.

 

55,00 лв.

 

 

 

 

 

25.00

 

 

25.00

26а

(Нова – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Допускане за изработване на подробен устройствен план:

а)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) до три поземлени имота

б)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от три поземлени имота до един квартал

в)(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от един квартал до три квартала

 

 

 

 

60,00

 

80,00

 

130,00

27

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) За съгласуване на проекти за подробни устройствени планове:

а)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) до три поземлени имота

б)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от три поземлени имота до един квартал

в)(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) от един квартал до три квартала

 

 

 

 

60.00

 

 

80.00

 

 

130.00

28

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

а) разграничение на недвижим имот на линеен метър

б) изготвяне на протокол за разграничение на недвижим имот

 

 

 

0.40

5.50

29

(Отм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г)

-

30

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Отм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)  Разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и пръст от строителни обекти.

 

 

-

31

(Отм. - Решение №75 по Протокол №8 от 14.05.2016 г.)

-

32

(Отм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г)

-

33

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Проверка на жалба за незаконно строителство-депозит /в случай, че жалбата е основателна депозитът се възстановява/

 

20.00

34

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Техническа анкета за имоти.

 

15.00

35

(Отм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.)

 

36

(Отм. - Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.)

-

37

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)  

 

 

 

Одобряване на комплексни инвестиционни проекти.

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

250,00

200,00

165,00

120,00

  60,00

38

(Отм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г)

-

39

(Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г. изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)  

 

 

 

Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти.

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

250,00

200,00

165,00

120,00

  60,00

40

(Изм. – Решение №20 по Протокол №5 от 08.02.2008г., в сила от 01.03.2008г.; изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.; изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) (Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

 

 

 

 

 

Одобряване на инвестиционни проекти:

 • за обекти І категория
 • за обекти ІІ категория
 • за обекти ІІІ категория
 • за обекти ІV категория
 • за обекти V категория

 

250,00

200,00

165,00

120,00

  60,00

41

(Изм. – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) (Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)  Удостоверение за търпимост на основание §16, ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 год.

 

 

30.00

42

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от ЗУТ/.

 

6.00

43

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение.

 

6.00

44

(Изм. – Решение №29 по Протокол № 6 от 30.04.2004г.; Изм. – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.) (Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

а) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – четвърта категория

б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – пета категория

 

 

 

70.00

 

40.00

45

(Нова – Решение №83 по Протокол №16 от 14.01.2009г., в сила от 01.02.2009г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) Удостоверение по чл.199 от ЗУТ

 

 

6,00

46

(Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) (Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.) За издаване на служебна бележка за идентичност на поземлен имот

 

 

6,00

47

(Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) За проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването при извършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа:

 • за сгради
 • за огради
 • за линеен обект

 

 

не по-малко от 10,00 лв.

или

0,10лв./кв.м

0,10лв./л.м.

0,50 лв./л.м.

48

(Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) За вписване на забележка към издадено разрешение за строеж /чл.154, ал.2, т.5,6,7 и 8 от ЗУТ/

50% от таксата за разрешение за строеж

49

(Нова – Решение №138 по Протокол №25 от 29.01.2010г., в сила от 01.02.2010г.) Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение:

 • за оглед
 • за разрешение за премахване
 • за удостоверение за фактическо премахване

 

 

 

 

15,00 лв.          5,00 лв.

 5,00 лв.

50

(Нова - Решение №197 по Протокол №34 от 28.01.2011г. на ОбС-Опан, в сила от 01.02.2011г.) Заверка на приложение на данъчна декларация

2.00

51

(Нова – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.) (Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

 

 

25,00

52

(Нова – Решение №20 по Протокол №4 от 16.02.2012г.)

(Изм. – Решение №154 по Протокол №14 от 28.12.2016г., в сила от 01.01.2017г.)

Заверка на:

-Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

-Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

-Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

 

 

20,00

 

20,00

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 към чл. 36а, ал. 1

(Ново - Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005 г.)

 

 

№ по ред

наименование

мярка

такса/лв./

 

 

І.Билки /сурово състояние/, растения и горски плодове

 

 

 

 

1.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

 

ягода горска

кг

0,09

 

 

кукуряк

кг

0,07

 

 

бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг

0,02

 

 

глухарче

кг

0,01

 

 

други

кг

0,03

 

2.

Листа

 

 

 

 

бръшлян

кг

0,03

 

 

глог, живовляк, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

кг

0,02

 

 

бреза, върба, къпина, малина, подбел, орех

кг

0,01

 

 

други

кг

0,03

 

3.

Стръкове

 

 

 

 

горицвет

кг

0,08

 

 

гълъбови очички, зайча сянка, лечебен исоп

кг

0,05

 

 

зимзелен, ранилист, теменуга миризлива,чубрица планинска

кг

0,04

 

 

дяволска уста, кантарион червен, кантарион жълт,мащерка, очанка,риган обикновен

кг

0,03

 

 

великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, бял рявнец

кг

0,02

 

 

врабчови чревца, глухарче, еньовче,змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг

0,01

 

 

други

кг

0,03

 

4.

Цветове

 

 

 

 

липа

кг

0,10

 

 

метличина, паричка, подбел, ралица, слез

кг

0,03

 

 

акация бяла, бъз

кг

0,02

 

 

глог, равнец бял

кг

0,01

 

 

други

кг

0,03

 

5.

Плодове

 

 

 

 

къпина, малина

кг

0,04

 

 

бъз, глог, конски кестен, киселица, шипка

кг

0,02

 

 

бъзак, трънка

кг

0,01

 

 

орех, обикновен кестен

кг

0,15

 

 

други

кг

0,03

 

6.

Семена

 

 

 

 

есенен минзухар

кг

0,15

 

 

иглолистни шишарки

кг

0,02

 

 

от иглолистни видове

кг

0,50

 

 

жълъд, бадем, лешник

кг

0,10

 

 

тополови резници

бр.

0,03

 

 

други

кг

0,08

 

7.

Пъпки

 

 

 

 

странични борови връхчета

кг

0,15

 

 

бяла бреза, черна топола

кг

0,10

 

 

други

кг

0,20

 

 

 

 

 

8.

Кори

 

 

 

 

 

 

 

 

леска

кг

0,10

 

 

 

 

 

 

върба

кг

0,05

 

 

 

 

 

 

дъб, кестен

кг

0,03

 

 

 

 

 

 

бреза

кг

0,02

 

 

 

 

 

 

други

кг

0,03

 

 

 

 

 

9.

Лишеи, мъхове

 

 

 

 

 

 

 

 

боров, дъбов

кг

0,04

 

 

 

 

 

 

други

кг

0,06

0,06

 

 

 

 

 

мъхове

кг

0,08

 

 

 

 

 

 

ІІ.Гъби и животни

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

манатарка

кг

0,22

 

 

 

 

 

 

пачи крак

кг

0,28

 

 

 

 

 

 

други

кг

0,06

 

 

 

 

 

11.

Събиране на охлюви

кг

0,10

 

 

 

 

 

12.

Събиране на раци

кг

0,30

 

 

 

 

 

13.

Улов на жаби

кг

0,20

 

 

 

 

 

 

ІІІ.Сено-сухо/ без сеното за подхранване на дивеча/

кг

0,03

 

 

 

 

 

 

ІV. Листников фураж/без фуража за подхранване на дивеча/

пространствен м3

0,10

 

 

 

 

 

 

V. Зеленина иглолистна и широколистна/за украса/

пространствен м3

3,00

 

 

 

 

 

 

VІ.Зеленина иглолистна и широколистна/за технически цели/

т

2

 

 

 

 

 

 

VІІ. Пръчки  - върбови, лескови и др. - сурови

дрянови клони до 1 м

бр.

бр.

0,10

0,10

 

 

 

 

 

 

VІІІ.Камъш, папур и др.

кг.

0,05

 

 

 

 

 

 

ІХ. Пънове от всички дървесни видове

пространствен м3

0,50

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Приложение №3 към чл.36а, ал.2

(Ново - Решение №75 по Протокол №15 от 18.03.2005г.)

 

 

дърва за горене и вършина

мярка

такса на колен /лв./

1. дърва от иглолистни дървесни видове

пространствен куб.м

4.00

2. дърва от  широколистни меки дървесни видове

пространствен куб.м

4.00

3. дърва от широколистни твърди видове

пространствен куб.м

9.00

4. вършина

пространствен куб.м

1.00